અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

Download Patrak A (Rachnatmak Patrak A) First Semester for 2023-24

By | June 25, 2023

Download Patrak A (Rachnatmak Patrak A) First Semester for 2023-24

Navi Adhdhyan nishpatio Sathe Patrak A Excel File.

વર્ષ 2023-24 માટે નું ધોરણ 3 થી 5 અને ધોરણ 6 થી 8 માટેનું પત્રક A ડાઉનલોડ કરો.

ધોરણ 3 થી 5 નું એક્સેલ પત્રક A ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો.

ધોરણ 6 થી 8 નું એક્સેલ પત્રક A ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો.

 

All Board Result 2022, 10th & 12th Board Result , All India Results ,Fast Result

This app is one stop solution for all Kind of Result in India.

App provide you Board Result of 10th & 12th Class.

App also provide Previous Year Paper of all Major Boards.

Must Download app for all Students.

Fastest & Easy Way to Check your result.

We publish Result at the same time.

App also provides you State Boards Books and Study Material FREE of cost.

App also provides you Compartment Exam Result and Time Table.

This app also contains Open Schooling Result and Time Table.

Features:-

★ 10th Result of All Indian Boards
★ 12th Result of All Indian Boards
★ 11th, 8th & 5th Result
★ 10th & 12th Sample Paper/Model Paper
★ 10th & 12th Solved Previous Year Paper
★ Open Schooling Result and Time Table
★ Compartment Exam Result and Time Table
★ State Boards Books and Study Material
★ Share your result in PDF format by just clicking on PDF icon
★ Share your result as Image
★ Get Notification of Your Result
★ Fastest Result Response
★ Zoom in , Zoom Out features

10th Board Result 2022: All board which conducted 10th class exam as following

– CBSE 10th Result 2022
– Rajasthan Board 10th Result 2022
– UP Board 10th Result 2022
– MP Board 10th Result 2022
– BSEB 10th Result 2022
– Orissa 10th result 2022
– JKBOSE 10th Result 2022
– HPBOSE 10th Result 2022
– HBSE 10th Result 2022
– ICSE 10th Result 2022
– CGBSE 10th Result 2022
– PSEB 10th Result 2022

12th Board Results 2022: All board which conducted 12th class exam as following

– CBSE 12th result 2022
– MP Board 12th Result 2022
– UP Board 12th Result 2022
– Rajasthan Board 12th Result 2022
– Bihar Board 12th Result 2022
– WB Higher Secondary Result 2022
– Orissa 12th Result 2022
– JKBOSE 12th Result 2022
– HPBOSE 12th Result 2022
– HBSE 12th Result 2022
– ISC Board 12th Result 2022
– CGBSE 12th Result 2022
– PSEB 12th Result 2022

SSC Results 2022: All Board which conducted SSC Board Exams

– AP SSC Results 2022
– Goa Board SSC Result 2022
– GSEB SSC Result 2022
– JAC SSC Results 2022
– JKBOSE SSC Result 2022

SSLC Results 2022: All Board which conducted SSLC Board Exams

– Kerala SSLC Result 2022
– Karnataka SSLC Result 2022
– TN SSLC Result 2022
– Mizoram HSLC Result 2022
– Manipur HSLC Result 2022
– Tripura Madhyamik Result 2022

HSC/ Intermediate Result 2022: All Board which conducted HSC/Intermediate Board exam Result

– Kerala HSE Result 2022
– Karnataka PUC Result 2022
– TN HSC Result 2022
– Maharashtra HSC Result 2022
– AP Intermediate Results 2022
– WB Higher Secondary Result 2022
– Orissa CHSE Result 2022
– Goa Board HSSC Results 2022
– GSEB HSSC Result 2022
– JAC Inter Result 2022
– Manipur HSE Result 2022
– Mizoram HSSLC Result 2022
– Tripura HSE Result 2022
– Nagaland Board HSC Result 2022

Disclaimer:

The App is not an official app of any Government/ Private entity. In the app information presented does not imply any affiliation to or endorsement by any entity. The material is only education purpose.

The app is use of services provided by Government/Private entity for public use. The links to websites provided are only for convenience of the user.

For result checking we used official website of state board only for public use.

Have fun as you learn to read English & more with the magic of your voice

Read Along (formerly Bolo) is a free and fun speech based reading tutor app designed for children aged 5 and above.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *