અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

Adhar Dise Child tracking SSA Gujarat. Learning Outcomes based Adhar Dise Child Tracking System, SSA Gujarat

By | June 23, 2023
Adhar Dise Child tracking SSA Gujarat. Learning Outcomes based Adhar Dise Child Tracking System, SSA Gujarat

Such approaches might be accessible on singular entirety guaranteed premise, or on a family floater premise where the whole safeguarded is shared across the relatives. Another kind of item, the Hospital Daily Cash Benefit strategy, gives a fixed day by day entirety guaranteed for every day of hospitalization.

There may likewise be inclusion for a higher every day advantage in the event of ICU affirmations or for indicated sicknesses or wounds. A Critical Illness advantage strategy gives a fixed lumpsum sum to the protected if there should arise an occurrence of conclusion of a predefined sickness or on going through a predetermined methodology.

This sum is useful in alleviating different immediate and roundabout monetary outcomes of a basic sickness. Normally, when this singular amount is paid, the arrangement stops to stay in power. There are additionally different kinds of items, which offer lumpsum installment on going through a predetermined a medical procedure (Surgical Cash Benefit), and others obliging the requirements of determined objective crowd like senior residents.

What is credit only office? – Insurance organizations have tie-up plans with a few emergency clinics everywhere on the country as a component of their organization. Under a medical coverage strategy offering credit only office, a policyholder can take therapy in any of the organization emergency clinics without taking care of the clinic bills as the installment is made to the emergency clinic straight by the Third Party Administrator, in the interest of the insurance agency.

Nonetheless, costs past the cutoff points or sub-limits permitted by the protection strategy or costs not covered under the arrangement must be settled by you straightforwardly with the emergency clinic. Credit only office, notwithstanding, isn’t accessible in the event that you take treatment in a clinic that isn’t in the organization .

What are the tax cuts I get on the off chance that I decide on Health Insurance? – Health protection accompanies alluring tax breaks as an additional motivator. There is a select part of the Income Tax Act which gives tax breaks to health care coverage, which is Section 80D, and which is not normal for the segment 80C material to Life Insurance wherein other type of speculations/consumption likewise meet all requirements for the derivation.

Presently, buyers of health care coverage who have bought the strategy by any installment mode other than money can benefit of a yearly derivation of Rs. 15,000 from their available pay for installment of Health Insurance expense for self, mate and ward youngsters. For senior residents, this allowance is higher, and is Rs. 20,000. Further, since the monetary year 2008-09, a 8 9 extra Rs 15,000 is accessible as derivation for health care coverage expense paid in the interest of guardians, which again is Rs 20,000 if the guardians are senior residents.

Note: Plz always check and confirm the all above details with the official website and Advertisement/ notification.

*વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ માટે ધોરણ-૧ માં નવા પ્રવેશ પામેલ વિદ્યાર્થીઓની ઓનલાઈન એન્ટ્રી મોડ્યુલ શાળા ક્ક્ષાએ Child Tracking System(CTS) લાઈવ કરેલ છે. *

•વિદ્યાર્થીના જન્મના પ્રમાણપત્ર મુજબ વિદ્યાર્થીઓના જન્મ જે જિલ્લા, તાલુકા અને પંચાયત અને ગામ/શહેરમાં થયો હોય તે સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે.

•ત્યારબાદ વિદ્યાર્થીનો જન્મ નોંધણી ક્રમાંક (Registration Number)અને કયા વર્ષમાં જન્મ થયેલ છે તે દાખલ કરવાનો રહેશે.

જન્મના દાખલા મુજબ વિદ્યાર્થીઓની માહિતી એન્ટર કરતાં, Civil Registration System(CRS) એપ્લીકેશનમાંથી વિદ્યાર્થીની મળેલ માહિતી સાચી હોય તો
“Yes” કરવાનું રહેશે અને જો ડેટા સાચો ના મળે તો “NO” સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે. જન્મ નોંધણી એપ્લીકેશનમાંથી મળેલ ડેટામાં કોઈ પણ સુધારો કરી શકાશે નહીં.

•જન્મ નોંધણી મુજબ મળેલ ડેટા જેમ કે, વિદ્યાર્થીઓનું નામ, પિતાનું નામ, માતાનું નામ, અટક, જન્મ તારીખ આ ડેટા CTSના ફિલ્ડમાં પણ ઓટોમેટીક દાખલ થઈ જશે. જો આ ડેટામાં સુધારા જણાય તો CTSના ફિલ્ડમાં સુધારા કરી ઓનલાઇન એંન્ટ્રી માટેના વધારાના ફિલ્ડ ઓપન થશે જેની માહિતી ભરી અને વિદ્યાર્થીની ડેટા એન્ટ્રી પૂર્ણ કરવાની રહેશે.

 

BLANK FORM PDF:- DOWNLOAD HERE
BLANK FORM NEW:- DOWNLOAD HERE
UDISE TEACHER BLANK FORM PDF:- DOWNLOAD HERE
ADHAR DISE ONLINE ENTRY 2021 BABAT SSA NO PARIPATR ane GUIDELINE CLICK HERE
Adhar Dise Child tracking SSA Gujarat

ALWAYS USE GOOGLE CHROME FOR BETTER RESULT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *