અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

Aadhar DISE Child Tracking System Online Entry

By | June 23, 2023

Aadhar DISE Child Tracking System Online Entry

Aadhar DISE Child Tracking System

Subject: Instruction received from MoE (Ministry of Education), BC (MHRD, (Ministry of Human Resource Development, New Delhi) Government of India regarding operation for 2021-22 under Aadhar Enabled DISE-Child Tracking System for students studying in Std. 1 to 12.

Aadhar DISE-Child Tracking System Online Entry

According to this, a database of information including unique IDs and names of all the children studying in Std. 1 to 12 has to be created, under which the students studying in Std. 1 to 8 from the year 2012-13 Online entry / update tracking is successfully carried out every year from the school level to ensure that the information of all the students studying from 9th to 12th is correct, accurate, error-free, real time and up-to-date information from the school level.

The latest information including the names of the students studying in Std. 1 to 12. has to be prepared. App, Mindsparks, Transportation System, Gunotsav, Mission Vidya, CQube Application, Re-enrollment of school dropouts, Assistance to disabled students, Scholarships, SARAL App, Std-4 Diagnostic Test, Periodical Assessment Test (PAT), as per semester The subject wise marks are taken from the Adhaar Enabled DISE – Child Tracking System (CTS) application for online entry.

Web / Mobile applications of other departments of Gujarat Government such as Digital Gujarat Portal, ITI Admission, State Examination Board, and CMdashboard Portal launched by Hon’ble Chief Minister provide student data as required through Adhaar Enabled DISE – Child Tracking System (CTS) which Due to the success of the Adhaar Enabled DISE – Child Tracking System (CTS) application.

 

In addition, from this year 2021-22, Adhaar Enabled DISE – Child Tracking System (CTS) application of the newly admitted students in Std. 1 will be linked with the birth registration application.

In order to make online entry of students newly admitted in Std-1 in Adhaar Enabled DISE – Child Tracking System (CTS) application, a birth certificate has to be kept. In order to make online entry of a child, according to the birth certificate, first the district, taluka and village / city in which the child was born has to be selected.

Then the child’s birth registration number (Regitration No) has to be entered. Or you have to enter the child’s birth certificate number. So that the data from the birth registration application cannot be found and corrected in such a way that the child’s name, father’s name, mother’s name, gender, date of birth, birth registration number and birth certificate number will be automatically entered in the field of CTS. If this data improves, the online entry can be completed by modifying the CTS field.

Aadhar DISE-Child Tracking System Online Entry

ગુજરાતની તમામ શાળા ડાયસ નંબર લીસ્ટ pdf

 

SSA LETTER AND NEW GUIDELINE DATE:17/06/2021 CLICK HERE

ધોરણ 1 ના બાળકોની એન્ટ્રી માટેનું મોડ્યુલ માટે અહી ક્લિક કરવું 

CHILD TRACKING ONLINE ENTRY:- CLICK HERE

વિદ્યાર્થી ટ્રાન્સફર માટે અન્ય શાળાને કઈ રીતે અપ્રોવલ આપવું?  અહી ક્લિક કરવું.

School Setup Register Entry Module CLICK HERE

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *