અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

Primary School Teacher Vishay Karybhar Paripatr

By | June 19, 2023

Primary School Teacher Vishay Karybhar Paripatr

Primary School Teacher Vishay Karybhar Paripatr

Primary School Teacher Vishay Karybhar Paripatr

Determining the Purpose of Reading Before children start reading any material, help them to think about why they want to read it.  Each child should explain exactly why he or she is reading.  This helps them to read the reading material with more interest and attention.  At the beginning, the teachers should clearly explain the purpose of the reading to the children.
                The purpose of reading is to decide which lesson to read – it is important for children to understand that,  look at the structure of the lesson before the children start reading the title of the reading material, photos, subject, sketch  It is necessary to draw the attention of the children to the sub-titles, bold letters, key words and other pictorial matters in a systematic manner.  Primary School Teacher Vishay Karybhar.
             All these things can be called knowledge enhancing material.  Paying attention to them before reading can make an accurate guess about the original reading material.  Young children learn very quickly that looking at the structure of reading material helps them to understand its content.
         This understanding also helps them to know what information can be found in the reading material.  If they are reading a story, the printing of the story and the photos help them to hear and tell the story.
          Activating prior knowledge The common man can interpret any text by combining it with his experience and knowledge so far.  First of all explain to the children how our understanding of reading material increases when we combine the material we are reading with our previous information and understanding.
        Encourage children to remember, to think about what they know in advance about the material they are going to read or about things that are very similar to it;  How much information they have about the different words and meanings in the reading material.  To activate foreknowledge, the teacher may ask children such questions as: “What do you know about this? What do you remember when you see and hear this? Have you heard or read this word before? What do you think it means?”  This type of discussion or discussion is very helpful for children who have no prior knowledge or knowledge of the subject.
       Such children gain new knowledge by listening to other children talk during their activities and thus it becomes easier for them to understand the reading material.  The) Guess Ask the children to think about what might happen next in the story, what word might be used or what new information might be found in the reading material.  Ask the children to check after the reading if the guess they made came true.  This is a very useful method to get children into the habit of reading carefully.

Primary School Teacher Vishay Karybhar Paripatr

         Look at the word carefully and keep checking its meaning. While reading, ask the children to work alone or in pairs to identify unfamiliar or difficult words.  Children can also be asked to draw a line under such words.  The next day help to read and understand the word carefully.  First cut the word into pieces and then combine all the parts to say the word.
          Then help the children understand the meaning of the word.  Children can use their knowledge of sounds and symbols to understand a word.  After the rehearsal, the children will start doing this work on their own as well as quickly.  Speed ​​is essential for comprehensible reading.  Also, the meaning of unfamiliar words can be understood on the basis of other words.
         Feelings and thoughts can also be discussed with the children.  Doing so will help children develop a close relationship with the things they are reading.  We can also ask to use our different senses while imagining.  Literary matters like story, poem, picture can be read and activated to stimulate children’s imagination, it can be used effectively. – LLF Training module.
Note: Plz always check and confirm the all above details with the official website and Advertisement/ notification.

Primary School Teacher Vishay Karybhar Paripatr

STD 3 to 5 Vishy Shikshak Paddhati babat paripatr date:-24/09/2018 Click here

STD 6 to 8 na Vishay shixakona karybhar babat date:-11/07/2012 no Paripatr Click here
 

ધોરણ 3 અંગ્રેજી વિષય તાસ ફાળવવા બાબત 03/06/2023 પરિપત્ર

Daftar no Bhar Ochho karava babat Paripatr date:- 11/12/2018 Click Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *