અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

INTERMEDIATE DRAWING GRADE EXAM

By | June 19, 2023

INTERMEDIATE DRAWING GRADE EXAM

SEB PRATHMIK ane MADHYMIK CHITRAKAM PARIKSHA MATE UPYOGI VIDEO.

ELEMENTARY DRAWING GRADE EXAM and INTERMEDIATE DRAWING GRADE EXAM useful Video

PRATHMIK AND MADHYMIK CHITRKAM PARIKSHA NOTIFICATION 2022

પ્રાથમિક ચિત્રકામ પરીક્ષા અને માધ્યમિક ચિત્રકામ પરીક્ષા: 2022-23 કાર્યક્રમ જાહેર કરવા બાબત…રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ

અગત્યની લીંક

પ્રાથમિક ચિત્રકામ પરીક્ષા અને માધ્યમિક ચિત્રકામ પરીક્ષા-2022-23 તારીખમાં ફેરફાર કરવા બાબત

પરીક્ષા તારીખ 1/7/2023

ચિત્રકામ પરીક્ષાનો નવો કાર્યક્રમ જોવા અહીં ક્લિક કરો.

📣📣📣 આવતીકાલે 30/6/23 ને શુક્રવાર સવારે 9:30 વાગ્યે વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહન અને માર્ગદર્શન મળી રહે તે હેતુથી..

GIET YouTube Live

500 થી વધુ ચિત્ર.. 🥳🥳🥳

https://youtube.com/live/mBAimY9xMyo?feature=share

સર્વાંગી શિક્ષણ : ચિત્રકલા

ચિત્ર પરીક્ષા ઉપયોગી વિષય અનુરૂપ લિસ્ટ.. ઉપયોગી જણાય તો share જરૂર કરજો..

સરળ ચિત્રકલા

https://youtu.be/KK83ne6HX2s

ભાતચિત્ર ભાગ 1

https://youtu.be/uSydAxCuULQ

ભાતચિત્ર ભાગ 2

https://youtu.be/4LpxasgTM1c

ભાતચિત્ર ભાગ 3

https://youtu.be/_BcaFr014lM

ભાતચિત્ર ભાગ 4

https://youtu.be/OjQ87aevnS4

ભાતચિત્ર 5 માધ્યમિક

https://youtu.be/EObjsmLwtTA

ચિત્ર સંયોજન ભાગ 1

https://youtu.be/EY_wOp963_M

ચિત્ર સંયોજન ભાગ 2

https://youtu.be/a1QEAkWF-Os

ચિત્ર સંયોજન ભાગ 3

https://youtu.be/RmpHvBkH0eo

પ્રકૃતિ ચિત્ર 1

https://youtu.be/otSgUDikGK4

પ્રકૃતિ ચિત્ર 2

https://youtu.be/vhgctgwMzp8

પ્રકૃતિ ચિત્ર 3

https://youtu.be/y7Mo_7oJWF8

પદાર્થ ચિત્ર

https://youtu.be/tmhcn7kPMjI

Texture ચિત્ર

https://youtu.be/XJc9uTlleCQ

PRATHMIK AND MADHYMIK CHITRKAM PARIKSHA NOTIFICATION 2022

Painting is the practice of applying paint, pigment, color or other medium to a solid surface (called the “matrix” or “support”). The medium is commonly applied to the base with a brush, but other implements, such as knives, sponges, and airbrushes, can be used. The final work is also called a painting.

Coloring Games was built specifically for children. It has an easy to understand interface kids as young as one year old can use. They’ll have fun using the drawing, painting, and learning games at their disposal, while parents can watch the looks of joy on their faces as they color in the pages with a wide variety of paints.

There are a ton of coloring mini-games to play in Coloring Games, including:

1. Fun Paint – Tap to fill in the blank coloring book pages with a dozen bright and fun colors!

2. Color Fill – Use a wider variety of colors and options to paint the pictures, including stickers, glitter, crayons, and cute patterns.

3. Drawing – Draw on a blank slate with a full palette of colors ready to go.

4. Glow Pen – Paint with neon colors on a dark background. A fun way to create unique artwork!

5. Number Paint – Color-by-numbers to fill in an amazing picture, one paint shade at a time!

Coloring Games comes with a number of features that help adults monitor their child’s progress. You can easily add profiles for each child, customize settings to make color activities easier or harder and more. Best of all, the coloring game is completely FREE to play. There are no ads, no in-app purchases, and no paywalls to fight with, just tons of safe, educational fun for kids.

Preschoolers, toddlers, families, and boys and girls of all ages will love the simple but engaging fun of Coloring Games. It’s easy to start coloring with just a few taps on the screen, and maybe your child will create a miniature masterpiece!

Note to parents:

When creating this game, our goal was to craft a unique and fun experience perfectly designed for children. We’re parents ourselves, and we know how ads and paywalls can get in the way of families enjoying playtime together.

Coloring Games is completely free. You won’t find any in-app purchases or third party advertisements, just a great coloring book app you can play with your children. We don’t want our kids consuming hundreds of ads while they learn, and we think other parents agree with that, as well!

Thank you for taking the time to experience fun learning and coloring apps with your children. Spread the word so more parents can share wholesome entertainment with their families, too!

Best wishes from the parents at RV AppStudios

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *