અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

Common Entrance Test for Class 5 and 6:

By | June 11, 2023

Common Entrance Test for Class 5 and 6: મુખ્યમંત્રી જ્ઞાન સેતુ પ્રવેશ પરિક્ષા ધોરણ 6- ઠરાવ, ફોર્મ ભરવાની લીંક, હોલ ટીકીટ

મુખ્યમંત્રી જ્ઞાનસેતુ મેરીટ સ્કોલરશીપ યોજના, National Scholarship Portal Status

After applying for a scholarship, the next step is to track the application status. Follow the below steps to check the National Scholarship Portal Status:

Visit the official website of the National Scholarship Portal at scholarships.gov.in.

Click on the “Application Status” button available on the right-hand side of the homepage.

Enter your application ID, date of birth, and select the academic year.

Click on the “Check Status” button to view the status of your scholarship application.

National Scholarship Portal Registration

Before applying for a scholarship on the National Scholarship Portal, you need to complete the registration process. Follow the below steps to register on the National Scholarship Portal:

Visit the official website of the National Scholarship Portal at scholarships.gov.in

Frequently Asked Questions (FAQs)

Q1. What is the National Scholarship Portal?

A1. The National Scholarship Portal is a digital platform launched by the Government of India to provide various scholarships to students belonging to economically weaker sections, minority communities, and other disadvantaged sections.

Q2. How can I login to the National Scholarship Portal?

A2. To login to the National Scholarship Portal, visit scholarships.gov.in, click on the “New Registration” button, enter your details, create a new user ID and password, and click on the “Register” button.

Q3. How can I check the status of my scholarship application on the National Scholarship Portal?

A3. To check the status of your scholarship application on the National Scholarship Portal, visit scholarships.gov.in, click on the “Application Status” button, enter your application

ગુજરાત રાજ્યના તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓ માટે મુખ્યમંત્રી જ્ઞાનસેતુ મેરીટ સ્કોલરશીપ યોજના (ધોરણ 6 થી 12 માટે)

યોજનાનું નામ : મુખ્યમંત્રી જ્ઞાનસેતુ મેરીટ સ્કોલરશીપ યોજના

યોજનાના અમલીકરણ અધિકારી : નિયામક શ્રી ,શાળાઓ

વિદ્યાર્થીઓને મળવાપાત્ર યોજનાના લાભો

જે વિદ્યાર્થીઓ રાજ્ય સરકાર દ્વારા નિયત ધારા ધોરણ મુજબ પસંદ કરેલ સ્વનિર્ભર શાળાઓમાં ધોરણ છ માં પ્રવેશ મેળવશે તેવા વિદ્યાર્થીઓને સ્કોલરશીપ નો લાભ ધોરણ છ થી શરૂ કરી ધોરણ 12 પૂરું કરે ત્યાં સુધી નીચે મુજબ મળવાપાત્ર રહેશે.

 

  1. ધોરણ છ થી આઠ નો અભ્યાસ કરવા માટે વાર્ષિક ₹20,000
  2. ધોરણ નવ થી 10 નો અભ્યાસ કરવા માટે વાર્ષિક 22000 રૂપિયા
  3. ધોરણ 11 થી 12 નો અભ્યાસ કરવા માટે વાર્ષિક ₹25,000
જે વિદ્યાર્થીઓ સરકારી અથવા કોઈપણ અનુદાનિત શાળાઓમાં ધોરણ છ માં પ્રવેશ મેળવીને ધોરણ છ થી 12 નો અભ્યાસ આ શાળાઓમાં વિનામૂલ્યે મેળવવાનું ચાલુ રાખે તેવા વિદ્યાર્થીઓને નિશુલ્ક અભ્યાસ ઉપરાંત નીચે મુજબની વધારાની સ્કોલરશીપ આપવામાં આવશે.
  1. ધોરણ છ થી આઠ નો અભ્યાસ કરવા માટે વાર્ષિક ₹5,000
  2. ધોરણ નવ થી 10 નો અભ્યાસ કરવા માટે વાર્ષિક ₹6000
  3. ધોરણ 11 થી 12 નો અભ્યાસ કરવા માટે વાર્ષિક ₹7,000

મુખ્યમંત્રી જ્ઞાનસેતુ મેરીટ સ્કોલરશીપ યોજનાનું પરિણામ અને મેરીટ (ધોરણ 6 થી 12 માટે)

 

મુખ્યમંત્રી જ્ઞાન સાધના સ્કોલરશીપ પરીક્ષા તારીખ 11 6 2023 નું પ્રશ્નપત્ર ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો.

જ્ઞાન સાધના સ્કોલરશીપ પરીક્ષા 2023 નું પેપર સોલ્યુશન જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

 

Gujarat Mukhyamantri Gyansetu Scholarship Yojana for Class 6 to 12

Introduction:
Education is the key to unlocking a brighter future, and every child deserves equal opportunities to pursue their dreams. In line with this vision, the Government of Gujarat has introduced the Gujarat Mukhyamantri Gyansetu Scholarship Yojana, a transformative initiative aimed at providing financial assistance to students from classes 6 to 12. This scholarship program not only supports the students’ educational journey but also ensures that they have access to quality education without any financial constraints.

Objective of the Gujarat Mukhyamantri Gyansetu Scholarship Yojana:

 

 

The primary objective of the Gujarat Mukhyamantri Gyansetu Scholarship Yojana is to encourage and motivate students from economically weaker backgrounds to continue their studies without facing financial hurdles. The scheme aims to reduce the dropout rate and improve educational outcomes by providing financial assistance to meritorious students.

Eligibility Criteria:

To be eligible for the Gujarat Mukhyamantri Gyansetu Scholarship Yojana, students must meet the following criteria:
1. The applicant should be a resident of Gujarat.
2. The student must be studying in a recognized school in classes 6 to 12.
3. The annual family income of the student’s household should be less than a specified threshold (typically, it is INR 4.5 lakh per annum).
4. The student must have scored at least 80% or equivalent in the previous examination.

Scholarship Benefits:

Under this scheme, eligible students receive financial assistance in the form of a scholarship. The benefits of the Gujarat Mukhyamantri Gyansetu Scholarship Yojana include:
1. Scholarship Amount: The selected students are awarded a scholarship amount of up to INR 15,000 per annum.
2. Coverage of Fees: The scholarship covers the cost of tuition fees, as well as other expenses such as books, stationery, and uniforms.
3. Encouragement for Girls: To promote girls’ education, an additional scholarship amount of INR 1,000 per annum is provided to female students.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *