અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

Fit India mobile app launched

By | June 3, 2023

Fit India mobile app launched: Know how to download it from Google Play store and App store.

On ocassion of National Day today, to celebrate second anniversary of Fit India Movement and as part of Azadi ka Amrit Mahotsav, Union Minister of Youth Affairs and Sports, Anurag Singh Thakur launched the Fit India Mobile Application at Major Dhyan Chand National Stadium in Delhi.
As a part of the Fit India Movement, the Central Government launched the Fit India mobile application.

મોંઘવારીના ટકા દર્શાવતો કોઠો પાંચમાં પગાર પંચમા વધેલ મોંઘવારી  છઠ્ઠા પગાર પંચમા વધેલ મોંઘવારી સાતમા પગાર પંચમા વધેલ મોંઘવારી

મહત્વપૂર્ણ લિંક 

સાતમા પગાર પંચમા વધેલ મોંઘવારીના ટકા દર્શાવતો કોઠો ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લીક કરો

મહત્વપૂર્ણ લિંક 

પાંચમાં પગાર પંચમા તથા છઠ્ઠા પગાર પંચમા વધેલ મોંઘવારીના ટકા દર્શાવતો કોઠો ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લીક કરો

રીઝલ્ટ જોવા ફાસ્ટ સર્વર વાળી  લિંક 

મહત્વપૂર્ણ લિંક 

NEET 2022 નું પરિણામ જાહેર જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

Important Link

Check Your NEET Exam Result : Click here

Fitness & Health Tracker
Check your Fitness Level Score, Track your Steps. Track your Sleep, Track your calorie intake, Be Part of Fit India Events, Get customized Diet Plans Age-wise fitness level.
The app powers you with hand wash tracker, sleep tracker, workout tracker, weight loss tracker & calorie tracker. Known as India’s best dietitian app, it can help you reach your fitness goals.
HealthifyMe also includes no-equipment home workout videos for men & women such as:
Full-body workouts – abs, belly fat, biceps, chest, arms, shoulder, & quads. Yoga – stretching exercises & breathing practices. When it comes to fitness, it is an all-in-all training app with personal trainers who understand your preferences and provide a tailored workout plan.
This diet app also has daily challenges with friends to improve fitness & lose weight. A motivated training club keeps your spirits up and ensures that you stick to the diet plan and exercise app.
Weight loss isn’t hard. This weight loss training app’s calorie counter helps you lose weight & get fit with health data, fitness trackers & a specialized diet plan. Let your calorie counter, diet chart, and nutrition calculator guide you to your fat loss goals. Eating right is made easy with the many healthy recipes. This weight loss trainer app is known for diet plan weight loss, with lakhs of people having experienced fitness transformations.
What is Fit India app ?
The Fit India App is free and available in English & Hindi on both the Android and the iOS platforms and has been developed keeping in mind that it works even on basic smartphones. The app will provide an easy way to maintain a fitness routine. Some of its services include checking fitness level scores, tracking your steps, tracking sleep, tracking calorie intake, customised diet plans, and more.
How to download the app?
One can easily download the application for free from the Google Play Store or Apple App Store from today onwards.
Follow the given steps to download the application:
1. Go to Google Play Store or Apple App Store and search for the Fit India app.
2. Download the app and start your fitness journey.
During the launch of the app, Thakur said the app was a gift from the government to the people of India on the National Sports Day, which is celebrated to mark the birth anniversary of hockey legend Major Dhyan Chand.
“The Fit India app is a tribute to Major Dhyan Chand who is an icon to country’s sportspersons,” Thakur said. “The app is a must for sportspersons to remain fit and they are expected to follow the app rigorously. This is an effort to keep new, young India fit because a fit youth can make a great India,” he added.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *