અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

Dhoran 3 thi 5 Ane 6 thi 8 Tas aayojan Paripatra

By | June 3, 2023

Dhoran 3 thi 5 Vishay Shixak ane dhoran 6 thi 8 Tas paddhti babat

Vishay dith karybhar babat

ધોરણ 3 માં પ્રથમ સત્રથી જ અંગ્રેજી વિષયના તાસનું આયોજન કરવા બાબત લેટેસ્ટ પરિપત્ર

અગત્યની લીંક
 

MASVAR SAIXANIK AAYOJAN TATHA PARIPATR DOWNLOAD KARO USEFUL FOR ALL SCHOOL TEACHER.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

મહત્વપૂર્ણ લિંક

મહત્વપૂર્ણ લિંક

Dhoran 1 thi 8 nu Shaikshnik Varshik Ayojan varsh 2022/23
Pratham satra ane bija satra ma kya vishan na ketla tas rakhva te babat

1. STD-3-4-5 MA TAS PADDHATI AMAL KARVA BABAT PARIPATRA DATE- 24-9-2018

Dhoran 3 thi 5 Tas Falavani

Click here to Read

DHORAN 6-8 NA SHIXAKO NA VISHAYO NA KARYBHAR BABAT PARIPATRA

DHORAN 6-8 NA SHIXAKO NA VISHAYO NA KARYBHAR … TAS PADDHTI ANGE SPASHTATA BABAT PARIPATRA

2. BALKO NA DAFTAR NO BHAR OCHHO KARVA BABAT PARIPATRA DATE- 11-12-2018.

CLICK HERE TO PARIPATRA.

Dhoran 6 thi 8 Tas Falvani

Page 1 || Page 2

Download pdf : Click here

3. STD-6-7-8 VISHAY SHIXAK KARYBHAR NO PARIPATRA DATE- 11-7-2012.

CLICK HERE TO PARIPATRA.

Dhoran 6 thi 8 na shikshako na vishay shikshanna karybhar babat….. ane mukhy shikshake tas leva babat.

 

 

DHORAN 6-8 NA SHIXAKO NA VISHAYO NA KARYBHAR BABAT … DHORAN 1,2 ANE 3 TO 5 VISHAY SHIKSHAK ANE TAS

With Timetable, take control of your time by planning your weeks!

4. DHORAN 1,2 ANE 3 TO 5 VISHAY SHIKSHAK ANE TAS PADDHTI ANGE SPASHTATA BABAT PARIPATRA DATE- 2-5-2019.

CLICK HERE TO DOWNLOAD PARIPATRA.

User-friendly
Thanks to its simple, practical and modern interface, planning your time has never been easier!
Reminders
Never miss your activities: add reminders as an alarm or notification.
Print your timetable
Create a printable image from your timetable.
Save & share
Export your timetable to share with your friends or to use it later
Homework
Easily save your homework.
Customizable
Choose the theme you want: light or dark.
Display your timetable with the view that best suits you: complete, simple or week.
Widget
Always keep upcoming activities in mind thanks to the widget!
Stats
Study how you use your time to improve your quality of life.
Cycles
Plan easily your alternation of activity thanks to the cycles!
User-friendly
Thanks to its simple, practical and modern interface, planning your time has never been easier!

 

Reminders
Never miss your activities: add reminders as an alarm or notification.

 

Print your timetable
Create a printable image from your timetable.

 

Save & share
Export your timetable to share with your friends or to use it later

 

Homework
Easily save your homework.

 

Customizable
Choose the theme you want: light or dark.
Display your timetable with the view that best suits you: complete, simple or week.

 

Widget
Always keep upcoming activities in mind thanks to the widget!

 

Stats
Study how you use your time to improve your quality of life.

 

Cycles
Plan easily your alternation of activity thanks to the cycles!

 

The most beautiful and intuitive way to manage your school or university life.

Timetable is the most beautiful and intuitive app on Google Play for managing your school or university life. Save your timetable and all tasks from homework to exams. You only need to enter them once, because Timetable syncs across all your Android devices. Often forget to turn down your phones volume? No problem the app automatically mutes your phone during lessons.

Quick overview
– optimised for phones and tablets
– light and dark theme available
– easily save your lessons, tasks and holidays
– view your timetable as list and as grid
– search in your timetable and tasks
– optional two, three or four week cycle
– resizable widgets for each lessons and tasks
– notifications for lessons and tomorrows tasks
– automute phone during lesson
– dashclock extensions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *