અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

Microsoft Authenticator 

By | May 19, 2023

Microsoft Authenticator 

No more passwords, easier sign-in, and greater protection for your accounts.
Make Moving picture With 3d Image,Live Photo,3D Gif and Picture Animation Maker.
Make live photos, live wallpapers, moving Backgrounds & themes with animation effects using PixaMotion photo animator.
Easily create amazing short videos with PixaMotion video maker.
PixaMotion app is a “motion on image editor” that lets you create stunning living photos in motion on the go.
PixaMotion is a powerful app to create visual imagery that stands out of the crowd.
Brings your photos into life with animated effects using “PixaMotion Photo Motion editor & animator”.
PixaMotion brings your photos into life, applying a fantastic animation effect and refreshing filters on pictures.
“Moving Pictures” with Motion Stills and natural moves to your pictures also popularly known as the Cinemagraph.
Animated images with natural motion and static part on the imagery create a new form of visual storytelling.
Create Cinemagraph, loop videos using still images and share your creative visual stories on social media.
Using Animation effects and amazing filters turn your still images into live pieces of art in a most creative way.
Make cool moving backgrounds and live wallpapers and personalize your Home screen.
Set the Cinemagraphs, live backgrounds or the live themes, you have selected as your Screen wallpaper.
Animated images with natural motion and static part on the imagery create a new form of visual storytelling.
Create Cinemagraph, loop videos using still images and share your creative visual stories on social media.
Using Animation effects and amazing filters turn your still images into live pieces of art in a most creative way.
Make cool moving backgrounds and live wallpapers and personalize your Home screen.
Set the Cinemagraphs, live backgrounds or the live themes, you have selected as your Screen wallpaper.
You can set your dynamic themes and wallpapers as lock screen wallpaper.
The eye-catching animation makes interactive and incredible backgrounds.
PixaMotion video maker is a complete app for making short videos using still images
Microsoft Authenticator 

No more passwords, easier sign-in, and greater protection for your accounts.
જિલ્લા આંતરીક બદલી કેમ્પના પ્રથમ તબક્કાનો કાર્યક્રમ જાહે૨
લાંબા સમયથી રાહ જોઈ રહેલા રાજયની સરકારી પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકમિત્રોના હિત માટે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય
નવા બદલી નિયમો મુજબ જિલ્લા આંતરીક બદલી કેમ્પના પ્રથમ તબક્કાનો કાર્યક્રમ જાહે૨ ક૨વામાં આવ્યો
પ્રથમ તબક્કો
તા. ૦૨/૦૬/૨૦૨૩ થી ૦૧/૦૭/૨૦૨૩
વિધાસહાયક / પ્રાથમિક શિક્ષક / ઉચ્ચ પ્રાથમિક શિક્ષક જિલ્લા આંતરિક ( ઓનલાઈન ) બદલી કેમ્પ કાર્યક્રમ મે – જુન -૨૦૨૩

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *