અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

Student Report Card Online – Gyan Prabhav :

By | May 18, 2023

Useful for downloading report card of Gnan Prabhava students 

 
Student Report Card Online – Gyan Prabhav : Students studying in all schools in the state have been planned to take a semester test to evaluate the study throughout the year. At the school level, the subject matter of the subject matter of all the students is entered. On the basis of which the students have created the Student Report Card at the state level showing the achievements and the necessary therapeutic work.
Gyan-Prabhav” facility is available to download this Student Report Card. 
Gyan Prabhav Updation has been made in the facility for downloading Student Report Card through Prabhav. You can see the list of all the students of their standard from the teacher’s user and the Student Report Card can be downloaded from that list respectively, which is the Steps (Steps), which will follow the student of all the students of your class.
 
Download SAT Exam Report card Online.
Ekam kasoti marks Report card available now on school attadence website.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

જ્ઞાન પ્રભાવ વિદ્યાર્થીઓ ના રીપોર્ટ કાર્ડ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો  

મહત્વપૂર્ણ લિંક

જ્ઞાન પ્રભાવ  રીપોર્ટ કાર્ડ સ્ટેટ્સ જોવા માર્ગદર્શિકા ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સ્ટેપ બાય સ્ટેપ માહિતી નીચે મુજબ

Download SAT Exam Report card Online.
Ekam kasoti marks Report card available now on school attadence website.
Download SAT Exam Student Report Card Online - Gyan Prabhav
Download SAT Exam Student Report Card Online – Gyan Prabhav 
અગત્યની લિંક

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *