અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

BAL VATIKA/KINDERGARTEN IN KENDRIYA VIDYALAYAS

By | May 17, 2023

BAL VATIKA/KINDERGARTEN IN KENDRIYA VIDYALAYAS

†1983. SHRIMATI JASKAUR MEENA:

SHRI JANARDAN SINGH SIGRIWAL:

Will the Minister of EDUCATION be pleased to state:

(a) whether the Government has started a pilot project of Bal Vatika/Kindergarten in Kendriya Vidyalayas (KVs) in the country, if so, the details thereof;

(b) the details and the age group of the students for whom the Bal Vatika Classes / Kindergarten in KVs have been started;

(c) the number of States where this project has been started;

(d) whether the Government has also started this project in the States of Rajasthan and Bihar;

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (SMT. ANNPURNA DEVI)

(a) to (e) The Balvatika classes for age group 3+, 4+ and 5+ have been started in 49 Kendriya Vidyalayas (KVs) across the country, including 2 KVs in Rajasthan and 03 KVs in Bihar, on pilot basis, from the academic year 2022-23. State / UT-wise details are annexed.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *