અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

Recruitment for 1499 Patawal posts in Gujarat High Court

By | May 16, 2023

 

Recruitment for 1499 Patawal posts in Gujarat High Court

કાઉન્ટર સહી નો પરિપત્ર જુઓ અહીં ક્લિક કરો

 

10 પાસ તમામ મિત્રો ને જાણ કરો.
ગુજરાત હાઈકોર્ટમા પટાવાળાની 1499 જગ્યાઓ પર ભરતી આવેલી છે. ફીકસ પગાર નથી સીધી ફુલ પે મા ભરતી  છે. ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 29-5-2023 છે.

હાઇકોર્ટ પટાવાળા ભરતી ડીટેઇલ ભરતી નોટીફીકેશન માટે અહિં ક્લીક કરો

હાઇકોર્ટ ભરતી ઓફીસીયલ વેબસાઇટ માટે અહિં ક્લીક કરો

Recruitment for 1499 Patawal posts in Gujarat High Court

Gujarat High Court Peon Selection Process 2023

Selection process for the post of Peon consists of two stages: Written Exam and Document Verification. In the first stage, 100 multiple-choice questions are likely to be asked from the General Knowledge, Gujarati Language, Mathematics & Current Affairs, who will participate in it secure at least cut off marks will be called for the Documentation, aspirants need to know that final selection list is going to prepared on the basis of candidates performance in written test.

 

કેવી રીતે અરજી કરવી ?

  • આ ભરતી માટે અરજી કરવા સૌ પ્રથમ નીચે આપેલી લિન્કની મદદથી ડીટેઇલ જાહેરાત ડાઉનલોડ કરો અને અરજી કરવા માટે તમે યોગ્ય લાયકાત ધરાવો છો કે નહિ તે ચેક કરો.
  • હવે Central Bank ની ઓફીસીયલ વેબસાઈટ https://hc-ojas.gujarat.gov.in પર જઈ અને Apply Now ના બટન પર ક્લિક કરો.
  • હવે ઓનલાઇન ફોર્મ માં તમારી જરૂરી ડિટેઇલ ભરો તથા જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરો.
  • હવે ઓનલાઇન મોડથી ફી ચુકવણી કરો.
  • હવે ઓનલાઇન ફોર્મની પ્રિન્ટ કાઢી લો.
  • એટલે તમારું ફોર્મ સફળતા પૂર્વક ભરાઈ જશે.

To apply for this recruitment first download the detail advertisement using the link given below and check whether you are eligible to apply or not.
Now go to the official website of central bank https://hc-ojas.gujarat.gov.in and click on Apply Now button.
Now fill your required details in the online form and upload the required documents.
Now pay the fee through online mode.
Now take a print out of the online form.
So your form will be filled successfully.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *