અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

TAT, HTAT and TET Merit Calculator New

By | May 13, 2023

TAT, HTAT and TET Merit Calculator New:

Calculator - CUJRecruit.in

TAT, HTAT and TET Merit Calculator New: Count Your TET, TAT and HTAT Exam Merit Easily Online. Here you can easily calculate your TET-1, TET-2, TAT, HTAT merit by enter the marks and percentages of your graduation, post graduation, B.Ed., PTC and other exams.

Here you can calculate the merit of the following exams:

NAME OF THE EXAM FULL FORM TOTAL MARKS
TET-1 Teacher Eligibility Test-1 150 Marks
TET-2 Teacher Eligibility Test-2 150 Marks
TAT Teachers Aptitude Test 200 Marks
HTAT Head Teachers Aptitude Test 150 Marks

TET-1 and TET-2 Merit Calculator New 2021-2022:

The full form of TET is “Teacher Eligibility Test“. This exam has a total of 150 marks. Exam of TET-1 and TET-2 is important in Gujarat State. There are all Government jobs related to teaching is being filled with TET exam.

Merit of TET-1 is used in lower primary and TET-2 is used in upper primary education profession. TET-1 exam is taken for Std: 1 to 5 and TET-2 exam is taken for Std: 6 to 8. Students who have passed TET exam can apply for Vidhyasahayak Bharti.

HTAT and TAT Merit Calculator New:

Merit Calculator

Merit Calculator Android Application: Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *