અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

Gujarat Secondary and Higher Secondary Granted Recruitment 2023 :

By | May 11, 2023

Gujarat Secondary and Higher Secondary Granted Recruitment 2023 : Gujarat State Advertisement for the selection of Principals in Registered Private Aided Secondary and Higher Secondary Schools – 2023 has been released. So eligible candidates can apply.

Post Name: Head Teacher (School Principle) (Acharya)

Educational Qualification: Passed HMAT Exam

Application Mode: Online Mode

Total No. of Vacancies: 1900

Application opening date 22/05/2023

Last date of application 04/06/2023

Educational Qualification: Read the official notification.

Selection process: Read the given weekly instructions for complete information.

How to Apply

  • Interested applicants who are going to apply for GSERB Principal Recruitment need to fill online application form through Gujarat
  • Secondary and HSteps to Fill Online Application Form
  • Visit official website – gserb.org
  • Click on the appropriate link on the home page.
  • Fill the online application form with all the details.
  • Press submit button.
  • Take a print out for future use.gher Secondary Education Board official website gserb.org.Official Notification: Click Here

Official website click here

 

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક ગ્રાન્ટેડ ભરતી 2023, આચાર્ય પદ માટે કુલ 1900 જગ્યાઓ માટે ભરતી @gserc.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *