અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

You have never seen a school like this anywhere without air conditioning that cools even Ranma

By | May 6, 2023

You have never seen a school like this anywhere without air conditioning that cools even Ranma

 

The video required for school is worth watching by all friends. You will know about the school given here by watching its videos, so you will really get it and you will also feel new. This video is a video of the school. It is a video of the neighboring state of Gujarat. It is a video of the state of Rajasthan. The state of Rajasthan is the mother of nice schools. The school has received an award. Air conditioner is not built, it means that if there is a school in the desert area, it will not run without air conditioner.

મહત્વપૂર્ણ લિંક ગુજરાત 

ગુજરાતની આ સ્કૂલ જોઈ ચોંકી જશો !!!‌ અહીં ક્લિક કરો 

મહત્વપૂર્ણ લિંક રાજસ્થાન 

સ્કૂલ નો વિડીયો-1 જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો

સ્કૂલ નો વિડીયો-2 જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો

સ્કૂલ નો વિડીયો-3 જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો

The construction of Asha is done in such a way that it is designed in such a way that it is cool even in the desert area and all friends should watch the video of this school. Friends should show videos of such schools we need videos of school father without wasting time and know about his education so please all friends if you have any such information we are putting my projector session so that we will get useful at right time. And for as much as it seems, for the teachers working in Chitra Primary School around us, request that this group is going on, they should be added. Various information related to the school will be compiled by compiling letters and circulars. It will be tried to put all the friends who are parents of children around you. Until such information is requested to populate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *