અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

Shreshth Shikshak Award Darkhast Mate File Format no Namuno

By | May 1, 2023

Shreshth Shikshak Award Darkhast Mate File Format no Namuno

 

Shreshth Shikshak Award Darkhast Mate File Format no Namuno 

 

Taluka, Jilla Ane Rajya kaxa Shreshth Shixak Award Mate Darkhast ni File PDF Download karo. “Best Teacher Award File” Matter of attending Darek Shixak, CRC, BRC video conferencing.

Best Teacher Award File Taluka, Jilla and State Level Gujarat

Gujarat State Government and Aided Primary Secondary / Higher Secondary School Teachers, Primary Higher Secondary School Principals / CRC / BRC Co-ordinator, / Head Teacher (HTAT), Assistant Education Inspector Education Inspector. It has been decided to give the best teacher award to teacher.

 

Announcement of invitation for proposals for Best Teacher Award at Taluka, District and State level

the institution educating the children as per the provision of the resolution of the education department of the government dated 27/04/2023.  Formal circular has been issued to every District Education Officer, District Primary Education Officer, Govt. Officer of the state.
Best Teacher Award 2023-24: Only government primary school teachers can apply for taluka level. Only government and subsidized primary school teachers / secondary school teachers / higher secondary school teachers / CRC / BRC co-ordinator education inspector (primary) HTAT head teacher can apply for district level.
In addition to all the above categories, Assistant Education Inspector (Secondary) and teachers of institutions teaching disabled children can also apply for the state level.

Download Best Teacher Award File in PDF, Excel and Word Format

The best teacher award is to be given at taluka level, district level and state level.  In order to get the best teacher award, the applicant can make his / her own proposal.

 

In order to get the prize at taluka, district and state level, the candidate has to make a proposal to the district selection committee at district level by 10/06/2022.  Candidates have to send the proposal by the stipulated date.:

Best Teacher Award Paripatra GR 2023-24

At the time of making the proposal, the candidate has to submit the proposal in two copies as per the norms in the prescribed form. Proposals made after the stipulated time limit will not be considered.  Detailed information on this matter can be obtained from the office of the District Education Officer.

Shreshth Shikshak Award Darkhast Mate File Format no Namuno

Important Links: 

File 1: Download from Here

File 2: Download from Here

File 3: Download from Here

File 4: Download from Here

Word File 1

Word File 2

પરિપત્ર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Iconic One Theme | Powered by Wordpress