અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

Useful vacation homework so that children can do their homework properly during vacation and not forget what they have learned

By | April 20, 2023

Useful vacation homework so that children can do their homework properly during vacation and not forget what they have learned

 

મહત્વપૂર્ણ લિંક

ધોરણ-1ના બાળકો માટે વેકેશન ગૃહકાર્ય PDF ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

મહત્વપૂર્ણ લિંક

ધોરણ-2ના બાળકો માટે વેકેશન ગૃહકાર્ય PDF ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

મહત્વપૂર્ણ લિંક

ધોરણ-3ના બાળકો માટે ગણિત વિષયનુ વેકેશન ગૃહકાર્ય PDF ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

મહત્વપૂર્ણ લિંક

ધોરણ-3ના બાળકો માટે ગુજરાતી વિષયનુ વેકેશન ગૃહકાર્ય PDF ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

મહત્વપૂર્ણ લિંક

ધોરણ-6ના બાળકો માટે વેકેશન ગૃહકાર્ય PDF ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

મહત્વપૂર્ણ લિંક

ધોરણ-7ના બાળકો માટે વેકેશન ગૃહકાર્ય PDF ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

મહત્વપૂર્ણ લિંક

ધોરણ-8ના બાળકો માટે વેકેશન ગૃહકાર્ય PDF ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

If you want to work while taking children’s vacation, a nice PDF has been sent for that and by looking at the PDF, children can sit at home and do good work and do not forget to study and what is good or new in school is to do the education work at home.

And for all the children who have got good education in Sara, nice details are put in place so that all children can get good education in Sara and Guru can work. If the children are well prepared, then the day vacation is for many days, planning the whole vacation and how much the child should come step by step, all the fun pdf files are placed in this pdf download given in it. According to the page from the beginning step by step and accordingly we are requesting me to convey this information to all the children. All the students of class 8 are requested that you don’t forget, you just have to practice, all the things given here are easy and easy to learn and if you don’t know, you can put it and practice it. All while being placed dear to the children

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *