અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

Diksha Portal Par Shala Salamati ane Suraksha Online Talim Babat Latest Circular

By | April 18, 2023

Diksha Portal Par Shala Salamati ane Suraksha Online Talim Babat Latest Circular

Inform the research of the above topic that the Department of Education and the Gujarat Disaster Management Institute (GIDM) are making various efforts in this regard in collaboration with GIIM (as part of the safety of schools against natural disasters and disasters) BRC CRC.Co. Principals and teachers receive offline training through various methods at the district level.

The Basic Keys to Disaster Risk Management, which provide guidance on school safety as part of the current Covid-19 epidemic, have been developed by the Gujarat Institute for Disaster Management (IIM) in full collaboration with Shiksha Gujarat and uploads to the Diksha platform. This course embraces the noble purpose of helping oneself or society in times of danger.

The course can be joined through the online medium from the Diksha platform. This course has a total of 6 units) and this unit module is prepared in one or two sessions. Anyone related to the world of education completed it in approximately 4 to 5 hours. You can get guidance on protecting against hazards.

This course is prepared in both Gujarati and English. This course can be done in the language that suits you best. After completing this online course from the Diksha platform, the certificate can be downloaded to complete the course.

With the foregoing in mind, all elementary and upper secondary school principals in your district, teachers, and B.RC. CRC: This online course for Kasikhar and others will start from the next 5-06 21, which will be completed on 20-21.

All KGBV Model School Ashrams of Semi-Government Government, Granted and Not Granted, Others in the State. All elementary schools and friends from high school and senior high school are asked to provide information and guidance at their level on how to join and complete the course.

To join the six course course, you can join the Diksha Platform through the following middle link in Gujarati or English.

National Teacher Platform (NTP) branded as “Diksha” is an initiative of the Ministry of Human Resource Development, Government of India. It is a state-of-the-art platform built to host Open Educational Resources (OER) and tools for Teachers in Schools, Teacher Educators in Teacher Education Institutes (TEIs) and Student Teachers in TEIs.

It is built considering the whole teacher’s life cycle – from the time student teachers enroll in TEIs to after they retire as teachers. Teachers in Schools can use the curriculum-linked resources to prepare for class or use them to teach in the class, while Teacher Educators in TEIs can use it to deliver blended training

Student Teachers in TEIs and contractual Teachers will be able to take courses on the NTP to prepare for the TET and/or get certified Cluster & Block Resource Personnel can use standardised observation tools on the NTP to provide need-based coaching support to teachers and do continuous training-needs analysis
NTP infrastructure shared amongst many states will avoid duplication of efforts and save costs.

IMPORTANT LINK:

મહત્વપૂર્ણ લિંક

શાળા સલામતી અને સુરક્ષાના ઓનલાઈન કોર્સમાં જોડાવવા માટે અહીં ક્લિક કરો

મહત્વપૂર્ણ લિંક

 

શાળા સલામતી અને સુરક્ષાના ઓનલાઈન કોર્સ બાબત લેટર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

 

પરિપત્ર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

ગુજરાતી માધ્યમના કોર્સમાં જોડાવાની લિંક

અંગ્રેજી માધ્યમના કોર્સમાં જોડાવાની લિંક

Teachers will have access to their own personalised workspace where they can plan and track their progress including courses completed, performance in tests etc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *