અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

Request to convey important information to all the people under the special program regarding voter list revision

By | April 15, 2023

Request to convey important information to all the people under the special program regarding voter list revision 

બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી બી.એડ રીઝલ્ટ

Result જોવા અહીં ક્લીક કરો

 

પરિણામ પત્રક તૈયાર થયા બાદ દરેક ધોરણમાં પ્રથમ, બીજો અને ત્રીજો નંબર આવનાર વિદ્યાર્થીઓનુ લિસ્ટ તૈયાર કરવા માટે નમૂનો.

Enclosed is a copy of the referred letter dated 20.03.2023 of the Election Commission of India in reference to the above subject, stating that the program of special brief revision of electoral roll with photographs in respect of the date of qualification dated 01.04.2023 has been announced by the Election Commission as follows

The revision of voter list is reported by the department at different times on different dates in different letters and special campaigns are also conducted.  You may also know him as booth level officer, then such useful information is posted in project 303 whatsapp group, which friends who need various information about voter list and its improvement, all friends should join project  whatsapp group to post such various information.  I have tried to put different information here regarding the special brief amendment of voter list and have tried to post its letter. You can read and understand the details here and proceed accordingly.  There is and accordingly you have to check and act on your own.  If you have not joined then we request you to join the voter list matter and its various information will be put in it in which order your name is on the voter list in which section how many members of your family are included in the voter list are there any corrections to be made  If you can do that too, try to reach as many people as possible to reach such useful information to your relatives and friends.

નીચેની લીંક થી BLO એપ્લિકેશન અપડેટ કરો.
અગત્યની લીંક

મહત્વપૂર્ણ લિંક

BLO એપ્લિકેશનથી ફોર્મ 6 કેવી રીતે ભરશો ? વિડિયો જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો

મહત્વપૂર્ણ લિંક

BLO એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

NVSP વેબસાઈટ પર જવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *