અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

BLO Online Training Circular and Training Joining Link 

By | April 11, 2023

BLO Online Training Circular and Training Joining Link

Some instances have come to the notice that calls are being made to BLOs in the name of district/CEO office and asking for OTP. Sometimes BLOs are also asked to click on the link sent on their mobiles. Some BLOs have also lost money. Therefore, you may kindly instruct the Election Officials to be vigilant and stick to the cyber security guidelines and never share OTP.
અગત્યની લીંક
BLO ऐप से फॉर्म 6 कैसे भरे ? How to fill From 6 in BLO App ? Watch This Video : Click Here

અગત્યની લિંક 

BLO ની નિમણુક બાબત 22/10/2022 નો પરિપત્ર

 

Important Link

BLO એસેસમેન્ટ સ્ટેપ જોવા અહી ક્લિક કરો.

નવી ગરુડા એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો.

નવી ગરુડા એપ્લિકેશન મા BLO એસેસમેન્ટ કેવી રીતે કરશો ? જુઓ આ વીડિયો 

Download BLO Training Circular: Click Here

BLO Training Joining Link : Click Here

Download BLO Training Module : Click Here

Official Election Commission of India App for Voter Registration and Elections.

About Voter Helpline App

Taking forward its continuous efforts of building an active democratic citizenry in the country, Election Commission of India has undertaken a new initiative by designing a Mobile Application for developing a culture of avid electoral engagement and making informed and ethical ballot decisions among citizens of the country. The app aims to provide a single point of service and information delivery to voters across the country.  The app provides following facilities to Indian voters:

A. Electoral Search (#GoVerify your name in the electoral roll)

B. Submission of online forms for New Voter Registration, shifting to a different

C. Register Complaints related to Electoral Services and track its disposal status

D. The FAQ on Voter, Elections, EVM, & Results

E. Service & Resources for Voters & Electoral Officers

F: Find the Election Schedule in your area

G: Find all the candidates, their profile, Income Statement, assets, criminal cases

H: Find the Polling Officials and call them: BLO, ERO, DEO and CEO

I: Click a selfie after Voting and get a chance to be featured in the Official Voter Helpline App Gallery.

J: Download the list of Contesting candidates in PDF format and take the print out.

 

Garuda App is designed to capture the information of polling stations, PS facilities, Checklist & New Form App Features. BLO’s have the facility to add or update data for available facilities and identification of polling stations and marking of distance from important places to the Nearest Bus stand/ Police station/ Fire station/ Fuel pump data/Hospitals/ Parking area.

 

This app will provide assistance to BLOs in Gujarat.

This app bring to you an easy access to voter list of Gujarat state. This app is very useful to BLO & voters. You can search your name in voter lists. BLOs can download Matdaryadi of their booth or any area of the Gujarat state. There is also useful links like Aadhar link, online registration, Handbooks downloads etc. There are also live updates of any news and circulars for BLOs.

Main features
(1) Special Age Calculator for BLO
(2) Search name in voter list by name or VoterID
(3) Download matdaryadi
(4) Aadhar card linkage
(5) Aadharcard status and Aadhar number info.
(6) Search BLO info of your area
(7) Download Handbooks
(8) Online new voter’s registration
(9) BLO news and circulars updates

Source of information: https://erms.gujarat.gov.in/
Disclaimer : This app does not represent the government entity. It provides information from government sources.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *