અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

AUTO RESULT FILE EXCEL FOR PRIMARY SCHOOL SCE PATRAKO.

By | March 31, 2023
AUTO RESULT FILE EXCEL FOR PRIMARY SCHOOL SCE PATRAKO.
AUTO RESULT FILE EXCEL, AUTO RESULT FILE EXCEL FOR PRIMARY SCHOOL SCE PATRAKO. 

The educator deals with the youngsters and likes to be with them; Understands the necessities and issues of the kids in their social, political and social climate Acceptance should accept kids as inactive information searchers as well as hones their inherent ability to conclude meaning.  makes the learning system agreeable; Gives Jakaro to Gokhanpatti; Makes showing a durable and significant action.

Makes the learning system participatory through understudy situated movement based and plays, projects, conversations, discoursed, perceptions, place-visits and consolidates formal learning with productive action. 0 Examines educational plan and course books basically and adjusts to neighborhood needs. Advance the qualities ​​of harmony, popular government, fairness, equity, opportunity, fraternity, secularism and preparation for social revival.

Will associate future educators to the more extensive socio-world of politics in which schooling and understudies live, not to show them kids through standards about youngsters; Focus on the formative parts of kids as per their financial and social setting. Teacher – In the educational program and conversations it will join the students’ discernments about kids, convictions about information and learning exercises.

It will assist the instructor with pondering his/her position in the general public. Brexit learns not to accept information as a thing but rather as a thing which is made alongside the method involved with getting the hang of; Integrating scholastic information and expert review is the core of the matter.

 

as beneficiaries of information: learning as a course of removing ‘signifying’ from self-encounters – securing is the product of insightful review; Will count

AUTO RESULT FILE EXCEL

STD 6 to 8 New Result 2022-23

પરિણામ પત્રક ની આ ફાઈલ  વિશે અગત્યની સૂચનાઓ

➡️ આ ફાઇલ મોબાઈલ માં ખોલવી નહિ.

Also Read  GENDER AUDIT CHECK LIST

➡️ પ્રથમ વાર કમ્પ્યુટર માં ફાઈલ ઓપન કરો ત્યારે Developer tab માં જઈ macro security માં Enable All macros કરવું અને ફાઈલ close કરી દેવી અને ફરી ખોલવી.

➡️ જો ફાઈલ ખોલ્યા પછી security Warning આવે તો Enable this content કરવું….ત્યાર બાદ continue પર ક્લિક કરવું.

➡️ આ પરિણામ પત્રક Lmg-Arun ફોન્ટમાં બનાવેલ છે જેથી Lmg-Arun font computer માં હોવા જોઈએ.

➡️ એક સાથે 100 વિદ્યાર્થીઓનું પરિણામ બનાવી શકશો.

➡️ જેટલી રજીસ્ટર સંખ્યા લખશો તેટલી જ Row ખુલશે.

➡️ ફાઈલ Save As કરતી વખતે હંમેશા Excel Macro – Enabled macro ( *.xlsm) ફોરમેટ માં save કરવી.

➡️ જેમ જેમ data ભરશો તેમ તેમ જાતે જ save થતું રહેશે…

સેવ કરવાની પણ જરૂરિયાત નથી.

તમામ પ્રિન્ટ માટે A4 size કાગળ  નો ઉપયોગ કરવો.

➡️ જો તમારા કમ્પ્યુટર માં Excel માં Developer tab ના હોય તો YouTube માં વિડિયો જોઈ Developer tab લાવવું.

➡️ પરિણામ માં ક્યાંય Hyper link નો ઉપયોગ કરેલ નથી.

➡️ સંપૂર્ણ પરિણામ Vba ( visual basic ) આધારિત બનાવેલ છે.

🟢 આ ફાઈલ ખોલવા માટે

Username :Teacher

Password : school@123

નો ઉપયોગ કરવો.

STD 6 TO 8 ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો

UPDATED:- 

Auto Result Files 2

STD 3 AUTO RESULT FILE:- DOWNLOAD HERE

STD 4 AUTO RESULT FILE:- DOWNLOAD HERE

STD 5 AUTO RESULT FILE:- DOWNLOAD HERE

STD 6 AUTO RESULT FILE:- DOWNLOAD HERE

STD 7 AUTO RESULT FILE:- DOWNLOAD HERE

STD 8 AUTO RESULT FILE:- DOWNLOAD HERE

PARINAM AUTO RESULT FILE EXCEL 3

STD 1 Excel Parinam Patrak CLICK HERE
STD 2 Excel Parinam Patrak CLICK HERE
STD 3 Excel Parinam Patrak CLICK HERE
STD 4 Excel Parinam Patrak CLICK HERE
STD 5 Excel Parinam Patrak CLICK HERE
STD 6 to 8 Excel Parinam Patrak CLICK HERE
PARINAM TARIJ PDF CLICK HERE
Home Page CLICK HERE

 

NEW PARINAM AUTO RESULT FILE EXCEL 4

( ધોરણ 5, 8 માં બે વિષયમાં 70 ગુણ કરતા ઓછા નિયમ મુજબ નાપાસ)

STD 1 Excel Parinam Patrak CLICK HERE
STD 2 Excel Parinam Patrak CLICK HERE
STD 3 Excel Parinam Patrak CLICK HERE
STD 4 Excel Parinam Patrak CLICK HERE
STD 5 Excel Parinam Patrak CLICK HERE
STD 6 to 8 Excel Parinam Patrak CLICK HERE

Patrak E Excel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *