અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

NPS – National Pension System વિશે જાણો સરળ ભાષામાં 

By | March 24, 2023

NPS – National Pension System વિશે જાણો સરળ ભાષામાં

Official App of NPS by Protean eGov Technologies Ltd (formerly NSDL eGov)

*પેન્શન યોજના અંગે નાણામંત્રીએ કરી મોટી જાહેરાત*

*નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે નેશનલ પેન્શન સ્કીમ અંગે એક મોટું નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે કહ્યું, ‘NPSની સમીક્ષા કરવામાં આવશે અને આ માટે નાણા સચિવની અધ્યક્ષતામાં એક સમિતિની રચના કરાશે. કેટલાક રાજ્યોએ કર્મચારીઓ માટે જૂનું પેન્શન લાગુ કરવાનું વચન આપ્યું છે અથવા અમલમાં મૂક્યું છે. આ પછી કેન્દ્ર અને બાકી રાજ્યોના કર્મચારીઓ પણ OPS લાગૂ કરવા અથવા નવી યોજનામાં ફેરફારની માંગ કરી રહ્યા છે.*

The new APP gives your details of Subscribers account online. The Subscriber can access latest account details as is available on the CRA web site using user ID (PRAN) and password. The APP access your account details online and provides you with user friendly interface to browse through your account information. It also enables you to maintain your latest contact details and password.

 

અગત્યની લીંક 

NPS – National Pension System વિશે જાણો સરળ ભાષામાં  જુઓ આ વીડિયો 

The APP gives better user experience and provides additional functionality such as

1. View current holdings

2. Request for Transaction Statement for the year on your email ID.

3. Submit Contribution for Tier I / Tier II

4. Change Scheme Preference

5. Initiate withdrawal from Tier II account

6. View your Account details.

7. Download e-PRAN

8. Inquiry/ raise Grievance

9. View Last 5 contribution transactions carried out

10. Change contact details like Telephone, Mobile no. and email ID.

11. Change your Password / Secret Question

12. Regenerate password using secret Question/ OTP

13. Get notifications related to NPS.

Official App of NPSLite/APY by Protean eGov Technologies Ltd, formerly NSDL eGov

The new APP gives your details of Subscribers account online. The Subscriber can access latest account details using user ID (PRAN) and Bank Account details. The APP access your account details online and provides you with user friendly interface to browse through your account information. It also enables you to view your account holdings and download transaction statement and view recent contributions done in your account.

The APP gives better user experience and provides functionality such as

1. View current holdings.

2. Download Transaction Statement for the year.

3. View your Account details.

4. View Last 5 contribution transactions carried out.

Free direct Mutual Fund & NPS Investment app | Save your Tax and Grow Wealth

Finbingo provides equal access to quality financial advice to all investors irrespective of their investment size. Customers get unbiased, customized, AI-driven advice for the purchase of mutual funds.

✔️ Benefits of downloading the Finbingo App:

– Invest in Best Direct Mutual Funds – one time or SIP with zero commission.

– Use Finbingo Tax Planner, invest in ELSS. Save Tax and Grow Wealth, too.

– Rejuvenate your portfolio by analyzing your External Mutual Fund Portfolio with Finbingo Portfolio Doctor.

– Perform comprehensive Financial Planning with Finbingo Wealth Builder

✔️ Mutual Fund Investments made easy with Finbingo

Investing in mutual funds has never been so simple. In Finbingo, it’s free! Get the benefit of investing in Zero Commission direct mutual funds and earn up to additional 1%+ returns.

With hassle-free account creation, easy to navigate and a fully automated KYC process, you will be investment-ready in no time. With most of the major banks supporting investing one-time or SIP in MF, investing in Mutual funds & National Pension Scheme has become very easy with Finbingo.

Either use our Easy Picks for new investors or comprehensive MF Listing with detailed Finbingo Analysis. Use our Investment cases for your various goal-based financial planning.

Invest in the direct plans of open-ended growth funds during the New Fund Offers (NFO) period itself from all AMCs in India, and all commission-free, whereby you maximize your returns.

Use the Mutual fund SIP calculator to decide on your investment horizon and financial goals.

✔️ National Pension System for the long-term view — keep a nest egg ready for the golden years

NPS is an innovative way to accumulate a corpus for retirement in a tax-efficient manner. At Finbingo, you can invest in NPS in a simple and convenient way. NPS provides financial security and helps you create wealth so that you can achieve your retirement goals without compromising your living standards.

✔️ Finbingo Portfolio Doctor

Portfolio Doctor analyses your consolidated mutual fund investments and provides unbiased analysis, so you can add health back into your wealth. Portfolio Doctor analyzes your investments at two levels. That is what allows us to offer customized and nuanced financial advice to every individual. At Fund Level, each fund is compared to its peers for many parameters e.g., Past Performance, Expense Ratio, Fund Manager’s Performance, Asset under Management etc. At the Portfolio level, we take a holistic view based on Past Performance, Expense Ratio, Fund Manager’s Performance etc.

Get your consolidated mutual fund portfolio analyzed in three easy steps:

 

Provide your PAN and Email through which you made investments

Forward your CAS to Finbingo

View / Download your customized report

✔️ Finbingo Tax Planner

With a Tax Planner, stay on top of your tax liabilities throughout the year. Tax Planner focuses on your individual tax savings before offering customized tax planning advice. All you need to do is provide income and investment details, and you will get suggestions that will enable you to save your tax right down to the last rupee and also grow your wealth.

✔️ Wealth Builder

Put your trust in Finbingo Wealth Builder and transform your financial strength. Building a corpus of funds for your future – immediate and long term – was never this easy. Use Finbingo Wealth Builder for free to take the guesswork out of your financial planning. Finbingo Wealth Builder is a simplified, easy-to-navigate financial planning tool that you can use today to plan for your secure tomorrow.

અગત્યની લીંક 

NPS – National Pension System વિશે જાણો સરળ ભાષામાં  જુઓ આ વીડિયો 

With Finbingo Wealth Builder Analysis you will receive:

Full financial planning

Personalized portfolio analysis

Fiduciary advice with transparency

Finbingo is SEBI Registered Investment Advisor (INA000012166), BSE Registered Mutual Fund Distributor (CODE NO: 15048) and PFRDA Registered POP SE – 1694801 in association with HDFC Pension Management Company Limited POP – 1615939

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *