અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

A baseline survey item for children in grades 1 to 4

By | March 21, 2023

A baseline survey item for children in grades 1 to 4

ધોરણ 1 થી 4 ના બાળકો માટે બેઝલાઈન સર્વેક્ષણ બાબત

મહત્વપૂર્ણ લિંક 

બેઇઝલાઇન સર્વેના ઉપકરણની રચના અને પ્રમાણીકરણ બાબત 20-3-2023 લેટર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

ગતવર્ષ -2022 ની માહિતી નીચે મુજબ છે 

મહત્વપૂર્ણ લિંક 

બેઇઝલાઇન એસેસમેન્ટ ફક્ત જે પ્રશ્નોના જવાબ જ લખવાના છે તે પ્રમાણે ની બ્લેન્ક ઉત્તરવહી ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

મહત્વપૂર્ણ લિંક 

ધોરણ 1 થી 4 ના બાળકો માટે બેઝલાઈન સર્વેક્ષણ ગુણ પત્રક નમૂનો ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

મહત્વપૂર્ણ લિંક 

ધોરણ 1 થી 4 ના બાળકો માટે બેઝલાઈન સર્વેક્ષણ બાબત લેટર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

મહત્વપૂર્ણ લિંક 

ધોરણ 1 સર્વે ટુલ્સ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

ધોરણ 2 સર્વે ટુલ્સ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

ધોરણ 3 સર્વે ટુલ્સ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો  

ધોરણ 4 સર્વે ટુલ્સ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

મહત્વપૂર્ણ લિંક 

બેઝલાઈન સર્વે કરવાની માર્ગદર્શિકા ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

A baseline survey item for children in grades 1 to 4

Regarding Baseline Survey for Class 1 to 4 Children, Ref: (1) Approval of Education Department received on Single File No. 12 of GCERT dated 11/05/2022 (r) Branch Note dt. On 29/06/2022 Hon. According to the permission given by the Director Mr., 2024-36 National Education Policy 2020, Apun Bharat Mission has been launched across the nation and the state to ensure that all children studying in class 3 reach the set targets and skills of basic literacy and numeracy by the year 2026. The mission aims to achieve age-appropriate learning outcomes in children. In order to achieve this target even by the children of the state, it is necessary to know the educational achievement of children from 5 years to 8 years. Accordingly, A baseline survey will be conducted to find out the learning achievement in basic literacy and numeracy of children aged 5 to 8 years i.e. studying in class 1 to 4. Instructions for this are as follows. This survey is to know the current learning status of the children. Children are not tested. The survey is to cover all medium schools as well as all government, aided and self-supporting schools in the state. No.: G.C.E.R.T. / Curriculum / Gujarat Educational Research and Training Parishad Vidya Bhavan “S-12, Gandhinagar, Phone No- 07923256813-39 Date: ||- 07-2022 Study results given under Punun Bharat Mission which meet that standard At the end the students have to achieve. Children currently studying in class 1 to 4 will be included in the baseline survey. A student who enters class 1 is to be assessed based on the child’s final learning outcomes. A student who gets admission in class 2 after completing class 1 is to be evaluated based on the academic performance of class 1. Similarly for class 3 the assessment is based on the study results of class 2 and for class 4 the study results of class 3 are to be conducted.

The survey instrument includes individual as well as group assessment, which the teacher has to evaluate accordingly. Which the class teacher of that standard has to evaluate his class. Marks have to be indicated in the given evaluation sheet and its data entry has to be done, the teacher has to take care that the students do not feel any fear or shyness in this survey. CRCO, BRCO, Beat Education Inspector and Taluka Primary Education Officer will have to visit the school during the baseline survey. Diet lecturers have to visit schools in their liaison taluka. A video showing the process of evaluation of this survey is given in the attached QR CODE. Which can be used for further study. Date Data entry has to be done between 14th to 22nd July. Equipment and literature will be sent to you.

Regarding the design and standardization of the baseline survey apparatus

In accordance with the above subject and reference to inform that a video conference has been organized at the following time regarding the design and validation of baseline survey equipment in state schools under Nipun Bharat Mission. In which Punun India- FLN mission worker in your district, data diet faculty as well as district BRC, CRC, BRP-punun as well as Maths, Gujarati and environment teaching in class 1 to 5 – Two expert teachers are requested to make the necessary order from your level for this video conference-coding. For this operation, the enclosure is requested to study the relative Zline Survey-2012 Class 1 to 4 equipment as well as the Learning Outcomes of Punun India-FLN Mission. thanks co,

A baseline survey item for children in grades 1 to 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *