અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

Term Plan Vs Whole Life Plan Vs Endowment Plan

By | March 13, 2023

Term Plan Vs Whole Life Plan Vs Endowment Plan

ટર્મ પ્લાન Vs હોલ લાઈફ પ્લાન Vs એન્ડોમેન્ટ પ્લાન .. એક વાત કહું..

Buy or renew your Term life & Health Insurance & car/bike insurance online.

 

દીવ દમણ – દાદરા નગર હવેલી કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ શિક્ષક ભરતી જાહેરાત માટે વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

 

TAX SAVINGS SEASON:

Still figuring out ways to reduce your income tax for this financial year? Don’t know where to invest in order to maximize your income tax savings?

Download the Policybazaar app now to:

1. Save up to Rs. 23,400 income tax by purchasing Health Insurance for you and your parents

2. Save up to Rs. 46,800 tax investing in ULIP Plans or by purchasing a Term Insurance plan

INTRODUCTION:

Policybazaar is India’s largest insurance comparison app. You can simply compare and buy from the widest range of insurance and investment products on the Policybazaar app. To experience all the features and purchase a product on the Policybazaar app you need to be either:

A resident Indian;

A Non-Resident Indian;

Or a Person of Indian Origin

PRODUCT OFFERING:

With just a few clicks, the Policybazaar app allows you to purchase any of the following products:

Life Insurance / Term Life Insurance / Term Insurance

Medical Insurance / Health Insurance

Car Insurance / Motor Insurance

Two-wheeler or motorcycle Insurance

Travel Insurance

Investment Plans – ULIP, Child, Retirement, Pension & Tax Saving Plans

KEY FEATURES:

With the Policybazaar app, you get access to essential features like Hospital Locator and Cashless Garage Locator. The other pioneering features of the app are:

Compare: This feature helps understand the various features of every product so that you make an informed decision before you buy it. To compare, just shortlist the products that fit your budget and click compare.

Manage: Using this you can easily Buy, Store and Share all your products online with a single click.

Shortlist: You can view all your shortlisted insurance products by clicking on this button.

My Account: The dedicated My Account button on the app gives you access to your policy purchase history, your searches, your vehicle information, your credit, and your financial score.

Claim Assistance: Whether you want to buy a product or need help with your existing purchases, the claim assistance feature will provide you hassle-free customer experience.

Insta Renew: This feature allows you to instantly renew your existing motor insurance policy with a single click.

For more details, please visit our website at https://www.policybazaar.com or call our Toll-Free number 1800-208-8787. You can also drop us an email at [email protected], in case you need any assistance or have any queries regarding any of our products. We are happy to help you.

 

Explore HDFC Life insurance plans- Term Insurance, Savings, Investment & Health

The HDFC Life Insurance App aims at fulfilling dual objective of purchasing insurance policies and policy servicing. Explore insurance plans across five categories; Term Insurance, Savings & Investment, Health, Retirement and Child plans.

The HDFC Life Insurance App allows you to browse through various online life insurance plans, study their benefits, and track policy issuance and payment renewal.

Term Insurance Plan
Term insurance offers financial coverage to the policy holder for a fixed period. In case of death of the insured during the policy term, the death benefit will be paid to the beneficiary. Users can even avail tax benefits on term insurance plans.
Savings & Investment Plan
Our Savings and Investment plans help in wealth creation to provide financial security. These online investment plans help in systematic and disciplined investment ensuring you and your family achieve your financial goals.
Health Insurance
Depending on the health insurance plan selected, the policy provides coverage for all your health care needs like critical illness expenses, surgical expenses, hospital expenses etc.
Retirement Plans
Retirement & Pension plans provide financial security and help you create wealth so that you can achieve your retirement goals without compromising on your living standards.
Top Online Life Insurance Plans Offered by HDFC Life
HDFC Life Click 2 Protect Super
A plan that provides you varying cover along with comprehensive protection as per your evolving needs.
HDFC Life Sanchay Par Advantage
A life insurance solution which allows you to live an uncompromised life, whilst securing the future of your family and, ensuring you leave behind a legacy for them.

HDFC Life Pension Guaranteed Plan
A single premium annuity product which provides a regular guaranteed income for lifetime
HDFC Life Click 2 Wealth – ULIP
A Unit Linked, Non-Participating, Life Insurance plan that offers market linked returns, charges minimally, provides valuable financial protection
HDFC Life Cancer Care
Offers lump sum benefit as your insurance cover on diagnosis of Cancer that helps to protect your income and savings from expenses that aren’t covered by your major medical coverage.

The primary features are as follows:
1. Login through social media networks; Facebook and Google and My Account credentials
2. Buy life insurance plans equipped with complete in-app buying, track policies, upload documents, schedule medicals and monitor each step of your insurance policy with the Application Manager.

An enriched My Account option facilitates the below:
1. Easy and hassle-free payment of renewal premium of your insurance policies
2. Move your accumulated funds from one fund to another anytime using Fund Switch feature
3. Redirect your future premiums into different funds as per your need using Premium Redirection feature
4. Track NAV of different funds for all Unit Linked Insurance Plans
5. Keep a track of all your insurance related transactions on the app.

About HDFC Life
HDFC Life is one of the leading life insurance companies in India offering a range of individual and group insurance solutions that meet various customer needs such as Protection, Pension, Tax Savings & Investment and Health.
If you still need any assistance or have any questions, feel free to call us at 1800 266 9777 or drop an email at [email protected]. We would be delighted to help you.

LIC Policy Calculators Mini is best for quick premium and Plan features

 

અગત્યની લીંક

Term Plan Vs Whole Life Plan Vs Endowment Plan

ટર્મ પ્લાન Vs હોલ લાઈફ પ્લાન Vs એન્ડોમેન્ટ પ્લાન .. જુઓ સંપૂર્ણ માહિતી આ વીડિયોમાં 

LIC Policy Calculators Mini app features all insurance policies provided by LIC:

1. LIC Policy Premium, Maturity Calculators

2. LIC Policy Plan Features

Following LIC Policy Plans with under given Policy Table Nos.

LIC Policy Endowment Plans:

814: New Endowment

815: New Jeevan Anand

817: Single Premium

827: Jeevan Rakshak

830: Lmtd Period Endowment

833: Jeevan Lakshya

836: Jeevan Labh

838: Jeevan Pragati

843: Aadhaar Stambh

844: Aadhaar Shila

845: Jeevan Umang

LIC Policy Money Back:

816: Bima Bachat

820: Money Back 20 years

821: Money Back 25 years

841: Bima Diamond

847: Jeevan shiromani

848: Bima Shree

LIC Policy Term Assurance:

822: Anmol Jeevan 2

823: Amulya Jeevan 2

846: Jeevan Utkarsh

LIC Policy Whole Life:

845: Jeevan Umang

LIC Policy Child:

832: New Children MB

834: Jeevan Tarun

LIC Policy Pension:

818: New Jeevan Nidhi

842: Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojna

LIC Policy Health:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *