અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

Year : 2022-23 Results 1st to 8th Result 2022-23 Useful Link to Download Excel File 

By | March 10, 2023

વર્ષ : 2022-23 ની ઘોરણ  1 થી 8 ના ૫રિણામ ૫ત્રક એકસલ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરવા માટે ઉપયોગી લીંક

NEW PARINAM AUTO RESULT FILE EXCEL 4

( ધોરણ 5, 8 માં બે વિષયમાં 70 ગુણ કરતા ઓછા નિયમ મુજબ નાપાસ)

STD 1 Excel Parinam Patrak CLICK HERE
STD 2 Excel Parinam Patrak CLICK HERE
STD 3 Excel Parinam Patrak CLICK HERE
STD 4 Excel Parinam Patrak CLICK HERE
STD 5 Excel Parinam Patrak CLICK HERE
STD 6 to 8 Excel Parinam Patrak CLICK HERE

 

PARINAM AUTO RESULT FILE EXCEL 3

STD 1 Excel Parinam Patrak CLICK HERE
STD 2 Excel Parinam Patrak CLICK HERE
STD 3 Excel Parinam Patrak CLICK HERE
STD 4 Excel Parinam Patrak CLICK HERE
STD 5 Excel Parinam Patrak CLICK HERE
STD 6 to 8 Excel Parinam Patrak CLICK HERE
PARINAM TARIJ PDF CLICK HERE
Home Page CLICK HERE

 

મહત્વપૂર્ણ લિંક એક્સેલ ફાઈલ.

ધોરણ-8 ની પરિણામ પત્રકની સરસ એક્સેલ ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

ધોરણ-7 ની પરિણામ પત્રકની સરસ એક્સેલ ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

ધોરણ-6 ની પરિણામ પત્રકની સરસ એક્સેલ ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

ધોરણ-5 ની પરિણામ પત્રકની સરસ એક્સેલ ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

ધોરણ-4 ની પરિણામ પત્રકની સરસ એક્સેલ ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

ધોરણ-3 ની પરિણામ પત્રકની સરસ એક્સેલ ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

ધોરણ-2 ની પરિણામ પત્રકની સરસ એક્સેલ ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

 

ધોરણ-1 ની પરિણામ પત્રકની સરસ એક્સેલ ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

Result Sheet :-2022-23

Standard:-1 to 8

This file will work in both sessions.

This file currently contains session 1 in the data sheet. So the grade will be out of 100 marks. While keeping this file for the next session, do session-2 in the data sheet so that the grade will be out of 200 marks.

Year : 2022-23 Results 1st to 8th Result 2022-23 Useful Link to Download Excel File

behavior.

વિદ્યાર્થીને કોઈ વિષયમાં E ગ્રેડ આવે છે તો શું કરવું?

Year : 2022-23 Results 1st to 8th Result 2022-23 Useful Link to Download Excel File

Result Sheet :-2022-23

Standard:-1 to 8

This file will work in both sessions.

This file currently contains session 1 in the data sheet. So the grade will be out of 100 marks. While keeping this file for the next session, do session-2 in the data sheet so that the grade will be out of 200 marks.

Children studying from class 1 to class 8 in the primary schools of Gujarat state have to make their slips at the end of the year to calculate their scores and after the paper the result sheet is made. Excel file for result sheet is placed here especially important for friends who work in computer with the help of this excel file you can easily create result sheet in your computer.Do not open this file in mobile and download it in mobile. Use it directly in computer. Directly open whatsapp in computer and then download it so that it can be used. After opening the file in mobile, it goes away. All year teachers from class one to class eight and subject teachers request that this is a very important and useful file for making the result sheet of your class for your subject. Various information related to project 303 whatsapp group is placed in project 303 whatsapp group if any friend near you is not joined in project 303 whatsapp group then we request all friends to join our project 33 whatsapp group as needed and get more useful.Stay informed.A special project 303 whatsapp group has been created for any information about the result sheet, information related to the exam, information about how to do it online, how to fill the slip, or how to do the work easily, or what grade to put after the result. Join it and such useful information related to result sheet will definitely be placed in project 303 whatsapp group after downloading this file put it in Excel format or for its ease also information will be placed in project 300 whatsapp group and such useful result sheet information or exam Planning information or even automatic excel file will be placed in the project whatsapp group. Various news will be placed in the online news project 303 whatsapp group to help people and make it easier for primary school teachers to work.We will keep you informed

Year : 2022-23 Results 1st to 8th Result 2022-23 Useful Link to Download Excel File

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *