અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

Second Strant Kasoti Pariksha Ayojan File in word and pdf 2022/23

By | March 7, 2023

Second Strant Kasoti Pariksha Ayojan File in word and pdf 2022/23

Important Link

Download Strant Kasoti Aayojan File from below link 

બીજી સત્રાંત પરીક્ષા 2022-23 આયોજન ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો.

Pariksha Aayojan Excel File : Click Here 

Pariksha Aayojan Pdf File : Click Here

Prepare for SSC, MBA, CDS, IAS, SBI, GATE, UGC NET, CTET & other govt exams

Trusted by 3 crore+ users, BYJU’S Exam Prep is the Exam Preparation App for IAS, GATE, CDS, SBI, MBA, CTET, UGC NET and 300+ more Comprehensive Exams with LIVE Classes, Mock Test, GK Quiz, Current Affairs & much more

BYJU’S Exam Prep is India’s most comprehensive exam preparation app for:

GATE Exams: Electrical, Civil, Mechanical etc.

Defence Exams: CDS, AFCAT, CAPF, NDA, Airforce Group X & Y

Bank & Insurance Exams: SBI, IBPS PO, SBI Clerk, IBPS RRB, RBI Grade B

Teaching Exams: CTET, KVS, UPTET, Super TET, REET

NTA UGC NET: Paper 1 & Paper 2 Exams

Law Entrance Exams: CLAT, AILET, MH CET Law

State & UPSC Exams: UPSC CSE, EPFO, BPSC, MPPSC, UPPSC, RAS, MPSC, JPSC

SSC & Railways Govt Job Exams: CGL, CHSL, CPO, RRB NTPC

MBA Entrance Exams: CAT, CMAT, TISSNET, etc.

Assistant & Junior Engineer Exams: SSC JE, RRB JE, RVUNL JE

Why BYJU’S Exam Prep?

•Classroom Program by top faculty

•Recorder & Live Classes

•Unlimited practice questions & quizzes

•Previous year question papers and latest pattern mock tests

•Complete doubt resolution by experienced and expert faculties

•Comprehensive Study Material

•Detailed Performance analysis

GATE & ESE EXAM PREPARATION APP

Get online GATE coaching for Computer Science, Electrical, Civil, Mechanical, Electronics and Communications Engineering. Get GATE classes from expert faculty & toppers. Find all ESE Civil, ESE Mechanical, ESE Electrical & ESE Electronics study material. BYJU’S Exam Prep is an IES exam preparation app along with BARC, ISRO, HPCL

DEFENCE EXAM PREPARATION APP

BYJU’S Exam Prep helps aspirants in CDS, CDS OTA, CAPF, AFCAT, Airforce X, Y Group, NDA exam preparation. Prepare for CDS exams with Mock Tests, NDA online coaching & CDS current affairs along with Live classes.

BANK EXAM PREPARATION APP

Live classes app for IBPS PO, SBI PO, IBPS Clerk & SBI Clerk exams preparation 2022 with Mock Tests Series. Get complete IBPS RRB Office Assistant & Officer Scale 1 preparation in Hindi. Also useful for RBI Grade B Phase 2 & 1, NABARD Grade A & Insurance exams preparation.

Important Link

Download Strant Kasoti Aayojan File from below link 

Pariksha Aayojan Excel File : Click Here 

Pariksha Aayojan Pdf File : Click Here

TEACHING EXAM APP

CTET exam preparation app with live & recorded class, practice papers & mock tests in Hindi & English. Also helps in UPTET preparation, KVS PRT, PGT, Super TET 2022, REET level 1 & 2, HTET, MPTET, DSSSB

NTA UGC NET PREPARATION APP

Both UGC NET Paper 1& Paper 2 preparation. Paper 2 subjects are UGC NET Commerce, Computer Science, English Literature, Economics, Education, Geography, Hindi, History, Management, Political Science, Sociology, Sanskrit. One of the best UGC NET JRF preparation apps with UGC NET online classes, UGC NET mock tests series.

LAW ENTRANCE EXAM PREPARATION APP, BBA & HOTEL MANAGEMENT

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *