અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

STD-10 & 12 Model Papers 2023 for GSEB Exam Preparations

By | March 3, 2023

STD-10 & 12 Model Papers 2023 for GSEB Exam Preparations

STD-10 Model Papers 2023 for GSEB Exam Preparations

 25000+ Free Question Bank VSA,MCQ,SA,LA for Std 10,11,12 Sci & Com & Board Paper

– Covers Gujarati and English Medium for GSEB APP .

– Covers Previous Year Board Paper in All 10,11,12 Sci & Commerce in PDF format for download in your mobile.

– Covers All Subjects in GSEB Std. 10 i.e. Maths,Science,Social Study,English(FL & SL),Gujarati(FL & SL),Sanskrit,Hindi,Computer

– Covers GSEB Std 11,12 Science, i.e. Maths,Physics,Chemistry,Biology

– Covers All Subject in Std 12 Commerde  i.e. Account,Commerce and Management,Economics,S.P.,Statistics,Computer etc.

– Having questionbank of morethan 25000 questions for both eng & gujarati medium.

– It covers both Texbook MCQ as well as Pervious Year Question Paper MCQ, Very Short Answer (VSA), Long Answer (LA) and MCQs by Experts.

– GSEB 2018 SSC , HSC , COMMERCE Results of GSEB ALL MCQ

– It has two modes , i.e. Learning Modes and Exam Modes

– At End Result will be displayed along with Right and Wrong Answer.

The Gujarat Smart Education App helps the students to secure more marks who are studying in SSC and 11 & 12 Science & Commerce Stream in GSEB. This gseb app covers both English and Gujarati Medium GSEB Students along with GSEB Results. In this App we have tried to give students to improve their educational knowledge. By using this App, Students can improve their educational knowledge and secure more marks in their final examinations.

Currently this App provides MCQs of textbook, MCQs of previous year question paper and MCQs of extra practice and all the subject details of Standard 10 i.e. Maths, Science,Social Science,English,Gujarati,Sanskrit As well as in Standard 11,12 Physics, chemistry , Biology and Maths.

ધોરણ 10 ના 3️⃣8️⃣ મોડેલ પ્રેકટીસ પેપરો

 

ધોરણ 10 પ્રેકટીસ પેપરો PDF

 this gseb app, for more practice for students, we are adding questions on regular basis. So the student can study maximum questions answers.

The GSEB APP have two modes…

1) Learn Mode : In this mode students can do practice of different subjects as per their requirement

2) Exam Mode  : In Exam Mode the students can select Number of Questions for the GSEB ALL MCQ Question Bank and can do exam practice.

At the end of practice student can get the summary also. They can update their knowledge by getting the current answers of their wrong answers.

10 model paper

Std 10 પેપર સેટ ની MOST IMP PDF ડાઉનલોડ કરો

Overall the “Gujarat Smart Education” is a great app for the GSEB Students who wants to secure maximum marks in their examinations for Gujarat Education Board

GSEB પેપર સોલ્યુશન નીચેની લિંક પરથી ડાઉનલોડ કરો⤵️

ગુજરાતી પેપર સોલ્યુશન ડાઉનલોડ કરો

SSC Board Exam 2023 Practice Paper

DEO Jamnagar Maths Paper Set અહિ ક્લિક કરવું
Aaradhanaa Vidyavihar Gandhinagar Maths Paper Set અહિ ક્લિક કરવું
The Diwalipura Youth Maths Paper Set અહિ ક્લિક કરવું
Royal Science School Maths Paper Set અહિ ક્લિક કરવું

 

  • ધોરણ ૧૦ પ્રેકટીસ પેપર દરેક વિષયના ૩ પેપર + IMP પ્રશ્નો
 • SSC practice paper 2023 Modi School અહિં ક્લીક કરો

 • ધોરણ ૧૦ પ્રેકટીસ પેપર દરેક વિષયના ૩ પેપર
 • SSC practice paper 2023 School of Science અહિં ક્લીક કરો

 • ધોરણ ૧૦ પ્રેકટીસ પેપર દરેક વિષયના ૩ પેપર
 • SSC practice paper 2023 Gir Gunjan Vidhyalay અહિં ક્લીક કરો

 • ધોરણ ૧૦ પ્રેકટીસ પેપર દરેક વિષયના 5 પેપર
 • SSC practice paper 2023 સંસ્કારતીર્થ વિદ્યાપીઠ અહિં ક્લીક કરો


 • ધોરણ ૧૦ પ્રેકટીસ પેપર દરેક વિષયના 3 પેપર
 • SSC practice paper 2023 Bilimora International School અહિં ક્લીક કરો

 • SSC ધોરણ 10 ગણિત 5 પેપર બનાસકાંઠા જિલ્લા દ્વારા
 • SSC ધોરણ 10 વિજ્ઞાન 5 પેપર અહિં ક્લીક કરો

 

 

Important link

ધોરણ 10 આદર્શ ઉત્તરવહી pdf ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ 12 આદર્શ ઉત્તરવહી pdf ડાઉનલોડ કરો

 

HSC MODEL PRACTICE PAPER PDF FILE DOWNLOAD 2023

 

ધોરણ 12 માટે ની આદર્શ ઉત્તર વહીઓ – Download link HERE

ધોરણ 10 માટે ની બોર્ડ ની આદર્શ ઉત્તરવહીઓ – Download link HERE


ધોરણ 12 માટે ના તમામ વિષયો નું અસાઈમેંત 2023 ની પરીક્ષા માટે ખાસ ઉપયોગી અહી થી ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ 10 માં તમામ વિષયો નું અસાઇમેંત 2023 બોર્ડ ની પરીક્ષા માટે ખૂબ ઉપયોગી

ધોરણ ૧૦ મોડેલ પ્રેકટીસ પેપરો PDF 

Pambhar Academy દરેક વિષયના ૩ પેપર અહિં ક્લીક કરો
Maharshi Gurukul દરેક વિષયના 5 પેપર અહિં ક્લીક કરો
અંગ્રેજી પેપર 7 સોલ્યુશન સાથે અહિ ક્લિક કરવું
Science IMP પ્રશ્નબેંક અહિ ક્લિક કરવું
ધોરણ ૧૦ પ્રેકટીસ પેપર કુલ 38 પેપરો
SSC practice paper 2023 Ashadeep Group of school
અહિં ક્લીક કરો
ધોરણ ૧૦ પ્રેકટીસ પેપર દરેક વિષયના ૩ પેપર + IMP પ્રશ્નો
SSC practice paper 2023 Modi School
અહિં ક્લીક કરો
ધોરણ ૧૦ પ્રેકટીસ પેપર દરેક વિષયના ૩ પેપર
SSC practice paper 2023 School of Science
અહિં ક્લીક કરો
ધોરણ ૧૦ પ્રેકટીસ પેપર દરેક વિષયના ૩ પેપર
SSC practice paper 2023 Gir Gunjan Vidhyalay
અહિં ક્લીક કરો
ધોરણ ૧૦ પ્રેકટીસ પેપર દરેક વિષયના 5 પેપર
SSC practice paper 2023 સંસ્કારતીર્થ વિદ્યાપીઠ
અહિં ક્લીક કરો
SSC ENGLISH MEDIUM PAPERSET 15 PAPERS
ROYAL SCHOOL DHORAJI
અહિં ક્લીક કરો
ધોરણ ૧૦ પ્રેકટીસ પેપર દરેક વિષયના 3 પેપર
SSC practice paper 2023 Bilimora International School
અહિં ક્લીક કરો
SSC ધોરણ 10 ગણિત 5 પેપર
બનાસકાંઠા જિલ્લા દ્વારા
SSC ધોરણ 10 વિજ્ઞાન 5 પેપર
અહિં ક્લીક કરો

અહિ ક્લિક કરો

ગુજરાતી માધ્યમ
ક્રિસ્ટલ સ્કુલ SSC IMP Paperset
ENGLISH MEDIUM
અહિ ક્લિક કરો

અહિ ક્લિક કરો

P. P. Savani Group Of Schools
SSC Paper Set
અહિ ક્લિક કરો

🆕 𝗠𝗢𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗔𝗣𝗘𝗥

✍️ ધોરણ 10 SSC પરીક્ષા 2022 મોડેલ પેપર

🔰  *ગુજરાતી મોડેલ પેપર PDF ડાઉનલોડ કરવા અહિ કલીક કરો*

🔰  *હિન્દી મોડેલ પેપર PDF ડાઉનલોડ કરવા અહિ કલીક કરો*

🔰 *ગણિત- બેઝીક મોડેલ પેપર PDF ડાઉનલોડ કરવા અહિ કલીક કરો*

🔰 *ગણિત- સ્ટાન્ડર્ડ મોડેલ પેપર PDF ડાઉનલોડ કરવા અહિ કલીક કરો*

🔰 *વિજ્ઞાન મોડેલ પેપર PDF ડાઉનલોડ કરવા અહિ કલીક કરો*

🔰 *સામાજિક વિજ્ઞાન મોડેલ પેપર PDF ડાઉનલોડ કરવા અહિ કલીક કરો*

🔰  *અંગ્રેજી મોડેલ પેપર PDF ડાઉનલોડ કરવા અહિ કલીક કરો*

 

🔰  *સંસ્કૃત મોડેલ પેપર PDF ડાઉનલોડ કરવા અહિ કલીક કરો*

 

 

STD 10 MATHS PAPER AUGUST 2020 DOWNLOAD HERE PAPER

 

STD 10 Maths Paper March 2022
Basic Maths Paper 2022 Download pdf
Solution Basic Maths
Section A Video 
Section B Video 
Section C Video 
Section D Video 
Solution Video
Section A Video
Section B Video
Section C & D Video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *