અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

Science Day (Vigyan Divas) Aheval In Gujarati

By | February 26, 2023

Science Day (Vigyan Divas) Aheval In Gujarati

For Download Click .

Science Day (Vigyan Divas) Aheval

રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિન ૨૮ ફેબ્રુઆરી માટે ખાસ.

*કવીઝ નમૂનો-5 વર્ડ ફાઈલ.*
👉 https://bit.ly/3EEwudg
*કવીઝ નમૂનો-4.*
👉 https://bit.ly/3KGav9U
*કવીઝ નમૂનો-3.*
👉 https://bit.ly/3ZmO0uv
*કવીઝ નમૂનો-2.*
👉 https://bit.ly/3Zm1yGO
*કવીઝ નમૂનો-1.*
👉 https://bit.ly/3EHsOYh

*વિજ્ઞાન દિવસનો અહેવાલ* વર્ડ ફાઈલ ડાઉનલોડ કરો.
👉 https://bit.ly/3KJiX86

*વૈજ્ઞાનિકોના ફોટાની* સાથે ટૂંકો પરિચય સહિત માહિતી ડાઉનલોડ કરો.
👉 https://bit.ly/3KGchHV

*ગણિતજ્ઞોના ફોટાની* સાથે ટૂંકો પરિચય સહિત માહિતી ડાઉનલોડ કરો.
👉 https://bit.ly/3IVLbeq

*વૈજ્ઞાનિકો વિશેના લેખ* માટેçcc આપણા વૈજ્ઞાનિકો.
👉 https://bit.ly/3kxlffO

*ગણિતજ્ઞોના વિશેના લેખ* માટે આપણા ગણિતશાસ્ત્રીઓ.
👉 https://bit.ly/3Y2BzDg

વિજ્ઞાન વિશેના *પ્રયોગો* માટે જૂઓ ચાલો પ્રયોગ કરીએ.
👉 https://bit.ly/3Su5zGV

વિજ્ઞાન વિશેના અવનવા *વિવિધ લેખો* માટે.
👉 https://bit.ly/3EGaONR

*વિજ્ઞાનના સાધનોની* ઓળખ માટે .
👉 https://bit.ly/3ZpDCCa

વૈજ્ઞાનિકોનો વીડિયો* જોવા માટે મહાન વૈજ્ઞાનિકો.
👉 https://bit.ly/3SA0exW

ગણિતજ્ઞોનો વિડીયો* જોવા માટે મહાન ગણિતશાસ્ત્રીઓ.
👉 https://bit.ly/3Y4H7wP

RASTRIY VIGYAN DIVAS 28 FEBRUARY MATE UPYOGI- USEFUL FOR ALL.

Science Day
Vigyan Divas
Aheval (Word File)
28 February

National Science Day is celebrated in India on National Science Day is celebrated in India on 28 February each year to mark the discovery of the Raman effect by Indian physicist Sir C. V. Raman on 28 February 1928.

For his discovery, Sir C.V. Raman was awarded the Nobel Prize in Physics in 1930.

History of National Science Da

In 1986, the NCSTC asked the Government of India to designate February 28 as National Science Day. The event is now celebrated all over the country in schools, colleges, universities and other academic, scientific, technical, medical and research institutions. On the occasion of the first NSD (National Science Day)(28 February 1987) NCSTC announced institution of the National Science Popularization awards for recognizing outstanding efforts in the area of science communication and popularization.

Celebration of National Science Day Edit

National science day is celebrated every year on 28 February. The celebration also includes public speeches, radio, TV, science movies, science exhibitions based on themes and concepts, watching the night sky, live projects, research demonstration, debates, quiz competitions, lectures, science model exhibitions and many more activities.

Objectives of Celebrating National Science Day.

National Science Day is being celebrated every year to widely spread a message about the Importance of science used in the daily life of the people. To display all the activities, efforts and achievements in the field of science for human welfare. It is celebrated to discuss all the issues and implement new technologies for the development in the field of science. To give an opportunity to the scientific minded citizens in the country. To encourage the people as well as popularize the science and technology.

each year to mark the discovery of the Raman effect by Indian physicist Sir C. V. Raman on 28 February 1928

For his discovery, Sir C.V. Raman was awarded the Nobel Prize in Physics in 1930.

History of National Science Da

In 1986, the NCSTC asked the Government of India to designate February 28 as National Science Day. The event is now celebrated all over the country in schools, colleges, universities and other academic, scientific, technical, medical and research institutions. On the occasion of the first NSD (National Science Day)(28 February 1987) NCSTC announced institution of the National Science Popularization awards for recognizing outstanding efforts in the area of science communication and popularization.

Celebration of National Science Day Edit

National science day is celebrated every year on 28 February. The celebration also includes public speeches, radio, TV, science movies, science exhibitions based on themes and concepts, watching the night sky, live projects, research demonstration, debates, quiz competitions, lectures, science model exhibitions and many more activities.

Objectives of Celebrating National Science Day

National Science Day is being celebrated every year to widely spread a message about the Importance of science used in the daily life of the people. To display all the activities, efforts and achievements in the field of science for human welfare. It is celebrated to discuss all the issues and implement new technologies for the development in the field of science. To give an opportunity to the scientific minded citizens in the country. To encourage the people as well as popularize the science and technology.

VAIGYANIK LEKH RASTRIY VIGYAN DIVAS 28 FEBRUARY MATE UPYOGI- USEFUL FOR ALL.

Science Day (Vigyan Divas) Aheval In Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *