અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

SMC Grant Realated Information

By | February 23, 2023

SMC Grant Realated Information

SMC and SMC Education 2022/23 Grant Details

1/4/2022 to March 2023 Grant Details.

મહત્વપૂર્ણ લિંક 

સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓમાં સંગીતના સાધનો-વાજિંત્રોની ખરીદી માટે ગ્રાન્ટ ફાળવણી કરવા બાબત. પરિપત્ર  વાંચવા માટે અહી ક્લિક કરો

Primary schools will be started but so many activities have to be stopped now.
Primary school will be started but activities including group prayers, sports are currently closed
A contract between an insurance provider (e.g. an insurance company or a government) and an individual or his/her sponsor (that is an employer or a community organization). The contract can be renewable ( annually, monthly) or lifelong in the case of private insurance. It can also be mandatory for all citizens in the case of national plans. The type and amount of health care costs that will be covered by the health insurance provider are specified in writing, in a member contract or “Evidence of Coverage” booklet for private insurance, or in a national [health policy] for public insurance.

selfie.
WOMBO is the world’s best AI-powered lip sync app.
All you have to do is add a selfie, pick a song, and let WOMBO work its magic. The result? Videos that are hilarious, bizarre, fun, and ready to go viral. No singing lessons required.
You can find our privacy policy at https://www.wombo.ai/privacy
Virsion 1.3.6
Updated on 2 May 2021
Downloads 10,00,000 +
Offer by Wombo studio inc
We love this. It’s a fun app and my friends were delighted when I surprise them with their pictures singing. It needs more Female songs as majority of the songs are for males at this time. Please add more women singers. There are times the app closes suddenly so probably there’s issues or bugs need fixed. Also If you guys can modify or add to the app that the pictures we select be in the memory so we don’t have to upload and crop pictures every time. Thanks more power to the developers.
at HDFC ERGO take privilege to launch our new health insurance plan , my:health Suraksha, which aims at giving you a 360 degree protection against soaring medical expenses. Designed with a robust thought and a strong base coverage, my:health Suraksha is a delight for individual, families and senior citizens looking for the right health cover ranging from 3 lacs to 5 lacs.
What is covered in a health insurance policy?
Sum Insured rebound
This acts like a magical back-up, which recharges your exhausted health cover to treat the next hospitalization of a new illness or injury.
Cumulative Bonus
We reward you with additional sum insured when you do not make claim in a policy year by increasing your sum insured.
No Medical Test Upto 45 Years
If you are young, hale and hearty then get yourself a health insurance plan by HDFC ERGO without any medical check-ups.
Cashless Home Health care**
If your Doctor recommends you can get yourself treated at home and avail cashless medical facilities then this feature would be of utmost help.
read the policy wordings, brochure and prospectus to know more about our health insurance plans.
What’s not included?
Adventure sport injuries
Adventure sports can give you an adrenaline rush,but when coupled with accidents, they can be hazardous. Our policy does not cover accidents encountered while participating in adventure sports.
Self-inflicted injuries
You might think of causing injury to your precious self,but we don’t want you to hurt yourself. Our policy does not cover self-imposed injuries.
War
War can be disastrous and unfortunate. However,our policy does not cover any claim that are caused due to wars.
Participation in defense operations
Our policy does not cover accidents while you are participating in defense (Army/Navy/Air Force) operations.
Venereal or sexually transmitted diseases
We do understand the criticality of your disease. However,our policy does not cover venereal or sexually transmitted diseases.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *