અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

online attendance of teachers and students 

By | February 23, 2023

 

Useful information to read the letter regarding regular monitoring of online attendance of teachers and students

શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓની ઓનલાઇન હાજરીના નિયમિત મોનીટરીંગ બાબત લેટર વાંચવા માટે ઉપયોગી માહિતી

મહત્વપૂર્ણ લીંક

નવા SMART ATTENDANCE પોર્ટલમાંથી નવી લિંકથી હાજરી પુરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

મહત્વપૂર્ણ નવી લિંક 

શિક્ષકોની હાજરી પુરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

બાળકોની હાજરી પુરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

મોબાઇલમાં ઓનલાઇન હાજરી પૂરવા માટે SwiftChat  એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરવા અહીં ક્લિક કરો.

 

મહત્વપૂર્ણ લિંક 

શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓની હાજરીના નિયમિત મોનીટરીંગ બાબત લેટર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

 

Useful information to read the letter regarding regular monitoring of online attendance of teachers and students

. Returning to the above topic, it has been decided to further the objective of the Vidya Vysya Kendra (VSK) started by the Education Department of the Government for Data Driven Monitoring and Decision Process and keeping in mind the importance of regular attendance in the educational process, it has been decided to make online attendance data available at the TPEO / AO level. is Along with this, the attendance of teachers and students is recorded regularly and the process of monitoring associated with it has to be made more accurate. . For regular and smooth implementation of this process the following instructions should be taken into consideration by the District Officers through TPEO / AO; User ID for all TPEOs / AOs from district level through DMIS for regular report of attendance data of all schoolchildren in their taluka / city. And the password must be made available. Guidelines prepared by VSK for obtaining regular attendance reports are enclosed herewith. ty -Sich wann . Na Dhana Jab Mool Vakh Mail Ka:Prashini / Y-1 / Attendance 22-23 / 5572-5659 Office of the Director of Primary Education, Block No.12 / 1, Dr.Jivraj Mehta Bhawan G.R. Gandhinagar, dt. 12/09/2022 District Panchayat Office Education Branch Valsad 13 SEP 2022 Page 1 of Income No.

• Online attendance of all morning shift schools should be ensured by 11.30 pm and all afternoon shift schools by 2.00 pm. After 2.00 pm all TPEOs / AOs as per the mentioned guidelines log-in and check the following analysis of attendance of their schools and wherever there is any irregularity, action should be taken as per rules where there is indiscipline: teachers or students or Unauthorized absences in case of teachers in schools where both are absent, Unauthorized absences’ • Teachers staying out of school improperly and frequently on-duty • Regular verification of orders of teachers in training Taking personal interest in the case of students in schools where students are present but teachers are not present, * To regularize students who are absent for a long time and their parents by counseling them * In case of migration of students, to give migration certificate to the parent of the migrating student by the school principal and to give proper understanding about it from the school level. From district level and state level regularly selected talukas / cities at random in which the information regarding the presence in that taluka / city regarding the irregularities of that day and the steps taken by TPEO / AO will be sought and TPEO / AO will have to make it available immediately. • If there is any reasonable problem regarding online attendance in a school, the same shall be resolved on priority by the TPEO / AO. Attendance will have to be filled through SMS in schools where there is internet problem. From district level and state level regularly selected talukas / cities at random in which the information regarding the presence in that taluka / city regarding the irregularities of that day and the steps taken by TPEO / AO will be sought and TPEO / AO will have to make it available immediately. • If there is any reasonable problem regarding online attendance in a school, the same shall be resolved on priority by the TPEO / AO. Attendance will have to be filled through SMS in schools where there is internet problem. From district level and state level regularly selected talukas / cities at random in which the information regarding the presence in that taluka / city regarding the irregularities of that day and the steps taken by TPEO / AO will be sought and TPEO / AO will have to make it available immediately. • If there is any reasonable problem regarding online attendance in a school, the same shall be resolved on priority by the TPEO / AO. Attendance will have to be filled through SMS in schools where there is internet problem.

It will be the sole responsibility of the DPEO / AO to arrange and monitor from the level of the DPEO / AO that the above instructions are strictly and regularly followed. Record of work done regularly in this regard shall be maintained at TPEO / AO level. Monitoring from DPEO / A0 level and necessary corrective measures have to be taken,

Useful information to read the letter regarding regular monitoring of online attendance of teachers and students

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *