અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

Find, ring, lock and erase any lost Android device

By | February 22, 2023

Find, ring, lock and erase any lost Android device

મહત્વપૂર્ણ લિંક

મોંઘવારી ભથ્થા વધારા બાબત સમાચાર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

મહત્વપૂર્ણ લિંક

કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા જાહેર કરેલ 4% મોંઘવારી રાજ્ય સરકારનાં કર્મચારીઓને લાગુ પાડવા બાબત રજુઆત વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

 

 

 

 

Find, ring, lock and erase any lost Android device

Find, lock, erase or play a sound on any lost Android device

Locate your lost Android device and lock it until you get it back

Features
See your phone, tablet or other Android devices and accessories on a map. If the current location isn’t available, you’ll see the last online location.

Use indoor maps to help you find your devices in airports, malls or other large buildings

Navigate to your devices with Google Maps by tapping the device location and then the Maps icon

Play a sound at full volume, even if a device is set to silent

Erase a lost Android device, or lock it and add a custom message and contact info on the lock screen

See the network and battery status

See hardware details

Click Here Download App

Permissions

  • Location: To show your device’s current location on a map
  • Contacts: To access the email addresses associated with your Google Account
  • Identity: To access and manage email addresses associated with your Google Account
  • Camera: To take pictures and videos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *