અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

Download Quantum Paper application for SSC HSC better Result

By | February 22, 2023

 

Download Quantum Paper application for SSC HSC better Result

Download Quantum Paper application for SSC HSC better Result

Welcome to the World of Quantum Paper, the world’s No. 1 & fastest question paper generating app, video creation tools, unique user interface, and much more.

 

 

Quantum Paper is not just an application, but it is a technology created by fellow Indians to uplift the methodology of the Indian Education System and infuse digitalisation practices that not only makes the teachers ‘Atma-Nirbhar’, but also makes studying fun and easy for the students.

With more than 30+ Applications, each for one subject, Quantum Paper is an E-Text Book along with its plethora of unique features curated and created for the sole purpose of making teaching easier for the teachers.

 

Unique Features of Quantum Paper Application:

● E-book – The syllabus is divided into chapters which is further divided into type of questions as per the marks associated with it.

Camera Features – The teachers can explain a topic/chapter/question using the camera and pen features. During the video, use the Front cam to interact with the students, use the rear cam to show an experiment or to show the notes or the board, use the profile picture tool to upload a picture to explain the topic more precisely, use your name, your photo or a banner to promote your school/classes. The possibilities are endless…

● Pen Features – Video creation is fun when it is interactive. Use the groundbreaking technology of the pen features which come into three categories

● Ad-free – No advertisement to distract you

● Offline Application – Quantum paper app, once installed and pro version activated, does not require an Internet connection.

● Practice – With Five Star and Scholar Paperset already available, students can practice as much as they want.

QUANTUM PAPER APP FOR SSC HSC  .Benefits of QP for Students:

● Learn any subject with more than 30+ Subjects on the application,

● Read all the questions and answers on the mobile device or table

● Access the entire content of several publications in your palm

● Design question paper for self-evaluation

● Chapterwise scholar papers and Five Star paper set

● Interact with teachers and ask doubts, questions or difficult topics live by sharing pdf files

QUANTUM PAPER APP FOR SSC HSC . Unique Features of Quantum Paper Application:

● E-book – The syllabus is divided into chapters which is further divided into type of questions as per the marks associated with it.

● Create Question Papers – World’s fastest offline question paper and video generator application which creates question paper 10 times faster than PC based software

● HD Quality PDF – The question papers created by Quantum Paper Application creates HD Quality PDF file in 1 second

● Answer key, Solution, OMR Sheet & 4 Paper Set – Along with the question paper, an Answer Key is created to point out exactly where the answers can be found. Along with it, the whole detailed solution to the question paper can also be created into a PDF which makes grading the answers easier, an option to create an OMR sheet for Multiple choice question, and an option to create 4 question papers’ set with the same questions in different order is also just a single click away.

● Design – The user interface is so easy to understand that it is easier to study from the app rather than the heavy textbooks

● Create Videos – A user can create Videos explaining a topic where they can record themselves using the Camera Features and Pen Features. Videos can be recorded with the click of a single button.

Benefits of QP for Teachers:

● Use Quantum Paper App to teach digitally in the classroom with the help of a projector

● Create online question papers

● Share question papers to a number of students from the mobile app or tablet

ધોરણ 10 અને 12 માટેની આદર્શ ઉત્તર વહીઓ Download

Important links:

ધોરણ 12 માટે ની આદર્શ ઉત્તર વહીઓ – Download link HERE

ધોરણ 10 માટે ની બોર્ડ ની આદર્શ ઉત્તરવહીઓ – Download link HERE


ધોરણ 12 માટે ના તમામ વિષયો નું અસાઈમેંત 2023 ની પરીક્ષા માટે ખાસ ઉપયોગી અહી થી ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ 10 માં તમામ વિષયો નું અસાઇમેંત 2023 બોર્ડ ની પરીક્ષા માટે ખૂબ ઉપયોગી

ધોરણ ૧૦ મોડેલ પ્રેકટીસ પેપરો PDF

 

Pambhar Academy દરેક વિષયના ૩ પેપર

અહિં ક્લીક કરો
Maharshi Gurukul દરેક વિષયના 5 પેપર અહિં ક્લીક કરો
અંગ્રેજી પેપર 7 સોલ્યુશન સાથે અહિ ક્લિક કરવું
Science IMP પ્રશ્નબેંક અહિ ક્લિક કરવું
ધોરણ ૧૦ પ્રેકટીસ પેપર કુલ 38 પેપરો
SSC practice paper 2023 Ashadeep Group of school
અહિં ક્લીક કરો
ધોરણ ૧૦ પ્રેકટીસ પેપર દરેક વિષયના ૩ પેપર + IMP પ્રશ્નો
SSC practice paper 2023 Modi School
અહિં ક્લીક કરો
ધોરણ ૧૦ પ્રેકટીસ પેપર દરેક વિષયના ૩ પેપર
SSC practice paper 2023 School of Science
અહિં ક્લીક કરો
ધોરણ ૧૦ પ્રેકટીસ પેપર દરેક વિષયના ૩ પેપર
SSC practice paper 2023 Gir Gunjan Vidhyalay
અહિં ક્લીક કરો
ધોરણ ૧૦ પ્રેકટીસ પેપર દરેક વિષયના 5 પેપર
SSC practice paper 2023 સંસ્કારતીર્થ વિદ્યાપીઠ
અહિં ક્લીક કરો
SSC ENGLISH MEDIUM PAPERSET 15 PAPERS
ROYAL SCHOOL DHORAJI
અહિં ક્લીક કરો
ધોરણ ૧૦ પ્રેકટીસ પેપર દરેક વિષયના 3 પેપર
SSC practice paper 2023 Bilimora International School
અહિં ક્લીક કરો
SSC ધોરણ 10 ગણિત 5 પેપર
બનાસકાંઠા જિલ્લા દ્વારા
SSC ધોરણ 10 વિજ્ઞાન 5 પેપર
અહિં ક્લીક કરો

અહિ ક્લિક કરો

ગુજરાતી માધ્યમ
ક્રિસ્ટલ સ્કુલ SSC IMP Paperset
ENGLISH MEDIUM
અહિ ક્લિક કરો

અહિ ક્લિક કરો

P. P. Savani Group Of Schools
SSC Paper Set
અહિ ક્લિક કરો

 

 

 

SSC , HSC EXAM TIME TABLE 2023 pdf

ઘોરણ-૧૨ (વિજ્ઞાન પ્રવાહ)ની પ્રયોગિક પરીક્ષા બાબતે

● Set customized watermark and/or paper title on your question paper

● Curate OMR sheets with solutions & 4 Paper sets

● Answer Key and Complete solution

● Live teaching with screen sharing process included via Google Meet, Jio, and Zoom Meet

● Record video lectures on several subjects and topics in this app

● Easy to revise syllabus by creating highlights within the paper

QUANTUM PAPER APP FOR SSC HSC

Quantum paper એપ.નો ઉપયોગ કેમ કરવો તેનો વિડીયો

 

Note : this website will present notification of all types of Government and private jobs for you. To get Any new Jobs Notifications. You will have to keep looking our website Apart from this will give you the notification related to job like results, Callletter, Exam Study Materials, Current Affair etc. On our Website. Support us, Thank you.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *