અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

Maths Science Kit Training for Maths Science Teachers

By | February 21, 2023

Maths Science Kit Training for Maths Science Teachers

*IIT-ગાંધીનગર દ્વારા ગણિત-વિજ્ઞાન કીટ અંગેની યુ-ટ્યૂબ લાઇવથી તાલીમ બાબત*

 

ગણીત વિજ્ઞાન કીટ ઓનલાઇન તાલીમ લેવા બાબત લેટર*
*ગણિત વિજ્ઞાન ઓનલાઇન તાલીમ લેવાની થતી શાળાઓની યાદી*
*ગણીત વિજ્ઞાન ઓનલાઇન તાલીમ યુ ટ્યુબ લિંક*

અગત્યની લીંક

ગણિત-વિજ્ઞાન કીટ અંગેની યુ-ટ્યૂબ લાઇવથી તાલીમ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

શાળાઓનું લીસ્ટ જોવા અહીં ક્લિક કરો.

App allows to view policy details, pay premium, self-service & referral.

Tata AIA Life Insurance App has been developed by Tata AIA Life Insurance Co Ltd. To server our customers in new age digital ecosystem intuitively. The App provides features to view policy related details, details on other category of insurance policies, perform policy related self-servicing transactions and referral for their friends and family.

Key Feature of App includes

OTP based login

Password based login

Protection Portfolio view of the insurance policies

View Premium due date and make premium payment

Download all policy related documents with one click

Receive important notifications

Refer family and friends

Most used functionalities at dashboard

 

Explore HDFC Life insurance plans- Term Insurance, Savings, Investment & Health

The HDFC Life Insurance App aims at fulfilling dual objective of purchasing insurance policies and policy servicing. Explore insurance plans across five categories; Term Insurance, Savings & Investment, Health, Retirement and Child plans.

 

 

The HDFC Life Insurance App allows you to browse through various online life insurance plans, study their benefits, and track policy issuance and payment renewal.

 

 

Term Insurance Plan
Term insurance offers financial coverage to the policy holder for a fixed period. In case of death of the insured during the policy term, the death benefit will be paid to the beneficiary. Users can even avail tax benefits on term insurance plans.
Savings & Investment Plan
Our Savings and Investment plans help in wealth creation to provide financial security. These online investment plans help in systematic and disciplined investment ensuring you and your family achieve your financial goals.
Health Insurance
Depending on the health insurance plan selected, the policy provides coverage for all your health care needs like critical illness expenses, surgical expenses, hospital expenses etc.
Retirement Plans
Retirement & Pension plans provide financial security and help you create wealth so that you can achieve your retirement goals without compromising on your living standards.
Top Online Life Insurance Plans Offered by HDFC Life
HDFC Life Click 2 Protect Life
An intelligent term plan that provides benefits as per your changing age and life style needs and helps you truly stay protected.
HDFC Life Sanchay Par Advantage
A life insurance solution which allows you to live an uncompromised life, whilst securing the future of your family and, ensuring you leave behind a legacy for them.

 

 

HDFC Life Sanchay Fixed Maturity Plan
A Non-Linked, Non-Participating, Individual, Savings, Life Insurance Plan that ensures you and your loved ones are financially protected.

HDFC Life Sanchay Fixed Maturity Plan
A Non-Linked, Non-Participating, Individual, Savings, Life Insurance Plan that ensures you and your loved ones are financially protected.

 

 

HDFC Life Sanchay Plus
A non-participating, non-linked, savings insurance plan that offers guaranteed* returns
HDFC Life Pension Guaranteed Plan
A single premium annuity product which provides a regular guaranteed income for lifetime
HDFC Life Click 2 Wealth – ULIP
A Unit Linked, Non-Participating, Life Insurance plan that offers market linked returns, charges minimally, provides valuable financial protection
HDFC Life Cancer Care
Offers lump sum benefit as your insurance cover on diagnosis of Cancer that helps to protect your income and savings from expenses that aren’t covered by your major medical coverage.

The primary features are as follows:
1. Login through social media networks; Facebook and Google and My Account credentials
2. Buy life insurance plans equipped with complete in-app buying, track policies, upload documents, schedule medicals and monitor each step of your insurance policy with the Application Manager.

An enriched My Account option facilitates the below:
1. Easy and hassle-free payment of renewal premium of your insurance policies
2. Move your accumulated funds from one fund to another anytime using Fund Switch feature
3. Redirect your future premiums into different funds as per your need using Premium Redirection feature
4. Track NAV of different funds for all Unit Linked Insurance Plans
5. Keep a track of all your insurance related transactions on the app.

(ICICI Prudential Life) is promoted by ICICI Bank Limited and Prudential Corporation Holdings Limited. ICICI Prudential Life began its operations in the fiscal year 2001. On a retail weighted received premium basis (RWRP), it has consistently been amongst the top companies in the Indian life insurance sector.

At ICICI Prudential Life, we operate on the core philosophy of customer-centricity. We offer long term savings and protection products to meet different life stage requirements of our customers. We have developed and implemented various initiatives to provide cost-effective products, superior quality services, consistent fund performance and a hassle-free claim settlement experience to our customers.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *