અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

21 February 2023 Vishwa Matrubhasha Divas ni ujavani mate Shala samay savar no rakhva babat Paripatra

By | February 18, 2023

21 February 2023 Vishwa Matrubhasha Divas ni ujavani mate Shala samay savar no rakhva babat Paripatra

Important Link

Download Paripatra : Click Here

Buy or renew your Term life & Health Insurance & car/bike insurance online.

TAX SAVINGS SEASON:

Still figuring out ways to reduce your income tax for this financial year? Don’t know where to invest in order to maximize your income tax savings?

Download the Policybazaar app now to:

1. Save up to Rs. 23,400 income tax by purchasing Health Insurance for you and your parents

2. Save up to Rs. 46,800 tax investing in ULIP Plans or by purchasing a Term Insurance plan

INTRODUCTION:

Policybazaar is India’s largest insurance comparison app. You can simply compare and buy from the widest range of insurance and investment products on the Policybazaar app. To experience all the features and purchase a product on the Policybazaar app you need to be either:

A resident Indian;

A Non-Resident Indian;

Or a Person of Indian Origin

PRODUCT OFFERING:

With just a few clicks, the Policybazaar app allows you to purchase any of the following products:

Life Insurance / Term Life Insurance / Term Insurance

Medical Insurance / Health Insurance

Car Insurance / Motor Insurance

Two-wheeler or motorcycle Insurance

Travel Insurance

Investment Plans – ULIP, Child, Retirement, Pension & Tax Saving Plans

KEY FEATURES:

With the Policybazaar app, you get access to essential features like Hospital Locator and Cashless Garage Locator. The other pioneering features of the app are:

Compare: This feature helps understand the various features of every product so that you make an informed decision before you buy it. To compare, just shortlist the products that fit your budget and click compare.

Manage: Using this you can easily Buy, Store and Share all your products online with a single click.

Shortlist: You can view all your shortlisted insurance products by clicking on this button.

My Account: The dedicated My Account button on the app gives you access to your policy purchase history, your searches, your vehicle information, your credit, and your financial score.

Claim Assistance: Whether you want to buy a product or need help with your existing purchases, the claim assistance feature will provide you hassle-free customer experience.

Insta Renew: This feature allows you to instantly renew your existing motor insurance policy with a single click.

For more details, please visit our website at https://www.policybazaar.com or call our Toll-Free number 1800-208-8787. You can also drop us an email at [email protected], in case you need any assistance or have any queries regarding any of our products. We are happy to help you.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *