અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

SCHOOL BASELINE ASSESSMENT BHAUTIK, ASSESSMENT SHAISKAINIK, ASSESSMENT EXCEL

By | February 7, 2023

SCHOOL BASELINE ASSESSMENT BHAUTIKASSESSMENT SHAISKAINIKASSESSMENT EXCEL

 Test is taken in all primary schools of Gujarat. It is given every time in the test.Request to all primary school teachers of Gujarat or visit daily blogs regarding primary school teachers in which circular news unit test tests are placed on each item daily.Official Video determines why it is now mandatory to receive a letter so all friends will be informedVisit this blog for all the information about primary school exam papers, newsletters artist results, results leaflets, monthly leaflets, payroll etc.Request for any information regarding primary education from any block of Arvind parmar at any timeDesigned specifically for primary school teachers, named Arvind parmar, inform people of all such friends every day. Every primary teacher should be aware of this.A request to all 33 district teachers of Gujarat that is working in every subject in grades 1 to 8 in primary school will get all the literature from this blog to get materials related to elementary school Gujarati Mathematics Science Social Science Sanskrit Hindi English for all subject 6 and 7Primary School Gujarati Hindi English Sanskrit Mathematics Social Science Science and Technology Materials of all subject material can be found from this blogIf you are a primary teacher and have liked this blog information, you will know all your primary teacher friendsAll material and all the information about pragna abhigam running in grades 1 and 2 in primary school will be available from this blog. 

1,00,000+ Meritorious Students will be benefitted across the state, spread across all 250 talukas.

👉 Gunotsav 2.0 એક્શન પ્લાન PDF ડાઉનલોડ કરો

👉 એક્શન પ્લાન Word ડાઉનલોડ કરો

ગુણોત્સવ 2.0 માટે જરૂરી તમામ ફાઈલ એક જ જગ્યાએ

👉 શાળાનું બેઝલાઈન એસેસમેન્ટ ભૌતિક

👉 શાળાનું બેઝલાઈન એસેસમેન્ટ શૈક્ષણિક

👉 શાળા વિકાસ યોજના ( SDP )


👉 શાળા આપતિ વ્યવસ્થાપન ફાઈલ

👉 ગુણોત્સવ માટે સ્કુલ ઇન્સ્પેક્ટર આવે ત્યારે શુ શુ તૈયાર રાખવું . SOE ચેક લીસ્ટ

👉 બાળકોની માસિક હાજરીની ટકાવારી કાઢવા માટેનું પત્રક

👉 એકમ કસોટી એનાલીસીસ ફાઈલ ધોરણ 3 થી ૫

👉 એકમ કસોટી એનાલીસીસ ફાઈલ ધોરણ ૬ થી ૮

👉 FLN /PAT ડેટા માટે આચાર્ય માટેની ફાઈલ

👉 FLN માટે અગત્યનું મહેસાણા ડાયટનું મોડ્યુલ

👉 FLN માટે બાળકો માટેની વર્કશીટ દાહોદનું મોડ્યુલ

👉 FLN પત્રક એક્સેલ ફાઈલમાં

SCHOOL BASELINE ASSESSMENT BHAUTIK

CLICK HERE

SCHOOL BASELINE ASSESSMENT SHAISKAINIK

CLICK HERE

SCHOOL BASELINE ASSESSMENT EXCEL

CLICK HERE

Download Gunostv Patrak For School
Download Gunotsav 2.0 Suchano : Click Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *