અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

Useful link to make Kids ID Card, Student Identity Card I Card

By | February 6, 2023

Useful link to make Kids ID Card, Student Identity Card I Card 

બાળકોના ID Card , વિદ્યાર્થી ઓળખ કાર્ડ આઇ કાર્ડ બનાવવા માટે ઉપયોગી લીંક

ફાઈલને ખોલવા માટે પાસવર્ડ તરીકે “1234” નાખવા.

બાળકોના ID Card , વિદ્યાર્થી ઓળખ કાર્ડ આઇ કાર્ડ બનાવવા માટે ઉપયોગી લીંક

Useful link to make Kids ID Card, Student Identity Card I Card

Study the details in the file and fill the necessary details.

Enter “1234” as password to open the file.

The special feature of the file is that the ID card of children will be prepared with very little effort.

The photos of the children in the ID Card in the file will also change automatically as the sequence changes. Which will be especially useful for children going to school and traveling.

Do not open the file in the mobile at all and do not try to edit it in the mobile if the file gets cracked then the result may not be correct.

Useful link to make Kids ID Card, Student Identity Card I Card

It takes a lot of effort to make icards of bike children in primary school and because some friends do not know all the formulas to work with letters, there are many problems and good files cannot be made, so such useful files can be useful for primary school teachers. And a lot of useful information is placed in project 303 whatsapp group which makes work easy and fast and saves time. Some friends are not joined in the group so they can’t get such useful information. You can give advice and you can get such useful information. Sometimes children have to be taken on a trip and are instructed to make shapes compulsorily. How to find an agency or a friend to make such an icard immediately? Children’s data andThere are details, just by copying and pasting and taking a photo of each child, the shape becomes smooth. Such information that is useful to all friends is placed in the project whatsapp group, then such useful information reaches more people, more people make such icards. And we have a special request to reach out to other friends who have not joined project 3003 whatsapp or don’t want to join. If you tell them the benefits of such useful information, then surely those friends will join the project whatsapp group and such useful information will reach maximum teachers and parents. If it reaches, our efforts to help children will reach maximum number of people. If we convey such useful information to people, if we want to make one for children, if we want to make it in the shape of children for every school, or if we are running tuition classes, then it is useful information for all friends. More peopleRequest to deliver to

બાળકોના ID Card , વિદ્યાર્થી ઓળખ કાર્ડ આઇ કાર્ડ બનાવવા માટે ઉપયોગી લીંક

મહત્વપૂર્ણ લિંક 

બાળકોના ID Card , વિદ્યાર્થી ઓળખ કાર્ડ આઇ કાર્ડ બનાવવા માટેની ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

ફાઈલને ખોલવા માટે પાસવર્ડ તરીકે “1234” નાખવા.

બાળકોના ID Card , વિદ્યાર્થી ઓળખ કાર્ડ આઇ કાર્ડ બનાવવા માટે ઉપયોગી લીંક

 

Useful link to make Kids ID Card, Student Identity Card I Card

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *