અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

news about dearness allowance increase and house rent

By | February 6, 2023

news about dearness allowance increase and house rent 

મોંઘવારી ભથ્થા વધારા તથા મકાન ભાડા બાબત સમાચાર વાંચવા માટે આ લીંક સાચવી રાખો

મહત્વપૂર્ણ લિંક

DA મોંઘવારી અંગેના સમાચાર વાંચવા અહીં ક્લિક કરો.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સાતમા પગારપંચના બેઝિક પગારના 24% મુજબ ઘરભાડુ અમદાવાદ દરેક કર્મચારીઓએ વાચવાલાયક લેટર અહીં ક્લિક કરો

Save this link to read news about dearness allowance increase and house rent

Salary changes of the employees are mostly due to inflation they are released once in a year when the award is released Matrix Pesh 7th Pay Commission Salary changes due to increase in each other but twice in a year due to inflation many salary increases In the states, the price increase is given immediately, but in some states, a little late i.e. supplement is made along with the center and it is given in stages. In Gujarat, when the price increase is given, the supplementary bill is given in different stages of the supplementary bill. If it is given, in order to see different news related to such price increase forever, this link has been created so that they can get the price increase news at one place. doneIf there is an increase in inflation, any different updates will come regarding the increase in inflation, if you are connected to the project 303 whatsapp group, then you will be able to get it with the help of this link, or keep it for this link. We will try to put the news that will be coming or if there is any different information about inflation increase calculation, then we will try to put it here. If you want to get any more information about this, then all friends can join the project 303 whatsapp group. Therefore, I request that the inflation rate is higher, all the news that comes will be tried to put all the new news here, if you want to get more information about this matter, you can get it through project 303 whatsapp. Inflation rate increases twice a year in the month of January. But inflation increases and also in the month of JulyThere is an increase in inflation, the increase in inflation is announced immediately in that month or after some time, it is perfectly calculated and the increase in inflation is calculated according to the calculation, so how do you calculate it online sitting at home? We are also trying to convey the information to the people through project 303 whatsapp group which we are trying to post different information for all the employees who are working in government jobs. We are doing the work of conveying and sharing it to the people through whatsapp group. We are trying to reach more people only and only one news. For such useful information, there is salary information, dearness allowance information, house rent increase information, etc. Different information this whatsappwill be placed in the group and we keep trying to reach maximum number of people

 

મોંઘવારી ભથ્થા વધારા તથા મકાન ભાડા બાબત સમાચાર વાંચવા માટે આ લીંક સાચવી રાખો

મહત્વપૂર્ણ લિંક

 

DA મોંઘવારી અંગેના સમાચાર વાંચવા અહીં ક્લિક કરો.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સાતમા પગારપંચના બેઝિક પગારના 24% મુજબ ઘરભાડુ અમદાવાદ દરેક કર્મચારીઓએ વાચવાલાયક લેટર અહીં ક્લિક કરો

મોંઘવારી ભથ્થા વધારા તથા મકાન ભાડા બાબત સમાચાર વાંચવા માટે આ લીંક સાચવી રાખો

 

Save this link to read news about dearness allowance increase and house rent

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *