અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

Mission  Schools of Excellence Gujarat: View SOE 2021 Programme

By | February 1, 2023
Mission  Schools of Excellence Gujarat: View SOE 2021 Programme
 
Schools Excellence Programme
School Excellence Programme is an endeavor to provide world class School Education across all districts, blocks and clusters of the State by transforming schools into:
• Residential Schools of Excellence: Setting up total of 350 Residential Schools for Grades 6-12 @ minimum of 1 in every taluka. This will be achieved through upgradation of existing schools.
• Emerging Schools of Excellence – Transforming existing 6,000 Primary Government Schools @ minimum of 1 in every cluster. Priority will be given to schools having >300 Students.
• Aspirational Schools of Excellence – Transforming existing 9000 Primary Government Schools with >150 Students and 5000 Secondary & Higher Secondary Government and Grant-in-Aid Schools.
Residential Schools of Excellence
 
School for Meritorious Students
• 350 Schools for Grades 6-12 with Hostel facilities for Boys and Girls.
• Every school will have 300 Students’ capacity.
• Meritorious Students will be enrolled based on the entrance test.
• Minimum 50% seats will be reserved for Girls.
• 1,00,000+ Meritorious Students will be benefitted across the state, spread across all 250 talukas.
Effective Teaching & Learning
• Specialized Subject Teachers
• Teachers for Sports, Drawing, Music
• Distinctive instructional approach
• Customised training programmes by School Leadership Institute and GCERT
• Pedagogical Insights and Remedial Support by Science of Learning Institute Monitoring & Evaluation
• Preferential targeted monitoring and evaluation by Gujarat School Quality Accreditation Council (GSQAC)
• Ongoing data driven mission support through Command and Control Center (CCC) to improve outcomes Neighbour hood Mentoring
• Twinning with up to 6 other nearby schools over a period of 3 years.
Emerging Schools of Excellence:
Transformation of Existing Primary Government Schools
• Total of 6000 Schools with an average of 2 per Cluster to be developed in the State as Emerging Schools of Excellence.
• Existing 4059 Government Primary Schools having more than 300 Students will be transformed to Emerging Schools of Excellence.
• To ensure appropriate Cluster Coverage, 1941 Primary Government Schools with more than 150 Students will also be transformed to Emerging Schools of Excellence.
Effective Teaching & Learning
• Filling up the Head Teacher position.
• Specialized Subject Teachers.
• Teachers for Sports, Drawing, Music.
• Distinctive instructional approach, with special emphasis on Foundational Learning.
• Customised training programmes by School Leadership Institute and GCERT.
• Pedagogical insights and remedial support by Science of Learning Institute.
Neighbourhood Mentoring
• Twinning with upto 6 other nearby schools over a period of 3 years
Monitoring & Evaluation
• Preferential targeted monitoring and evaluation by Gujarat School Quality
Accreditation Council (GSQAC).
• Ongoing data driven mission support through Command and Control Center to
improve outcomes.
Aspiring Schools of Excellence
Aspiring Schools of Excellence will consist of
Digital Transformation to provide for the 21st
Century Learning Environment to over 30.5 Lakh
Students spread across 11,500 Schools:
1. 9,000 Government Primary Schools, >150
Students
2. 1,000 Secondary & Higher Secondary
Government Schools
3. 4,000 Grant-in-aid Secondary & Higher
Secondary Schools
SoE Mentors
• SoE mentors are proposed to be District SPoC for the programme
• Mentors would be at BRC or above level and would undertake the SoE programme as additional responsibility
• Mentors would be working directly with SoEs and will have the following key responsibilities:
• Coordination with CCC, District officials and SoEs
• Ensure availability of relevant resources to SoEs
• Provide both academic and administrative support to SoEs
• Ensure all compliances for SoEs
• Facilitate strategic partnerships for SoEs to mobilise additional technical/ monetary support for the SoEs at local level
• Regular monitoring and reporting to relevant authorities
• Using school and comparative data to help schools set achievable targets for student attainment, teaching and learning, leadership
and management, resource planning, and professional development
• Support HTs in developing School Improvement Plans for their schools, based on assessment analysis as well as their own
professional judgements
Important Link:
 

સ્કૂલ ઓફ એક્સેલન્સ અંતર્ગત રેસીડેન્સીયલ સ્કૂલો શરૂ કરવા બાબત આજનો લેટેસ્ટ પરિપત્ર 31/01/2023

શાળા સિધ્ધિ સ્વ મૂલ્યાંકન અને બાહ્ય મૂલ્યાંકન બાબત પરિપત્ર

શાળા સિધ્ધિ સ્વ મૂલ્યાંકન અને બાહ્ય મૂલ્યાંકન માટેની શાળાઓની યાદી


તા. 24/9/2022 ના રોજ SOE અંતર્ગત ટેલિકોન્ફરન્સ નિહાળવા બાબત.

વિનોદ રાવ ની ઓફ એક્સલન્સ વિશે માહિતી
દરેક આચાર્ય અને શિક્ષકભાઈ-બહેનોએ નિહાળજો

વિનોદ રાવ સાહેબ સ્કૂલ ઓફ એક્સલન્ટ વિશેની માહિતી વિડિયો SOE

————————————-

SOE કાર્યક્રમ અંતર્ગત તાલીમ તા:6-07-2022 LIVE

સ્કુલ ઓફ એક્સીલેન્સ 16/12/2021 પરિપત્ર


સ્કુલ ઓફ એક્સીલેન્સ માર્ગદર્શિકા

 
પ્રાથમિક શાળાઓના સ્કૂલ એક્રેડીટેશન બાબતનો પરિપત્ર તા:22-10-2021 : Click Here
 

સ્કુલ ઓફ એકસેલન્સ બાબતે ન્યુઝ વાંચવા અહી ક્લિક કરો

 
સ્કૂલ ઓફ એક્સલન્સ એક્રેડિટેશન બાબત લેટેસ્ટ પરીપત્ર
Click here for પરિપત્ર
પ્રાથમિક શાળાઓના સ્કૂલ એક્રેડીટેશન બાબતનો પરિપત્ર તા:22-10-2021 : Click Here
 

સ્કુલ ઓફ એકસેલન્સ બાબતે ન્યુઝ વાંચવા અહી ક્લિક કરો

 
સ્કૂલ ઓફ એક્સલન્સ એક્રેડિટેશન બાબત લેટેસ્ટ પરીપત્ર
Click here for પરિપત્ર

 

સ્કૂલ ઓફ એક્સેલેન્સ અંતર્ગત પસંદગી પામેલ શાળાઓના એક્રેડિટેશન બાબત પરિપત્ર તા:01-10-2021: Click Here


New School of Excellence (SoE) અંતર્ગત આચાર્યશ્રી/મુખ્ય શિક્ષકશ્રી તેમજ સીઆરસી કો-ઓર્ડિનેટરશ્રીના તાલીમ વર્ગ બાબત પરિપત્ર: click Here 
ખૂબ જ ઉપયોગી ફાઇલ છે. કુલ 70 સ્લાઈડનો કાળજીપૂર્વક અભ્યાસ કરવાથી આપણે તમામ ક્ષેત્રો, પેટાક્ષેત્રો અને માપદંડો વિશેની આદર્શ પરિસ્થિતિની સમજ કેળવી શકીશું. PPT Pdf. || PPT File

School of excellence તાલીમ વખતે આચાર્ય અને crc એ લાવવાની માહિતીની PPT Download Here

Gunotsav 2.0 અંતર્ગત શાળા વિકાસ યોજના માહિતી ડાઉનલોડ કરો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *