અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

Jawahar Navodaya Vidyalaya Class 6 Admission Application Form 2023 

By | January 30, 2023

Jawahar Navodaya Vidyalaya Class 6 Admission Application Form 2023 has been released by NVS. Candidates can apply as per schedule at navodaya.gov.in. Students who wish to appear in Jawahar Navodaya Vidyalaya Selection Test (Jawahar Navodaya Vidyalaya Class 6 Admission) should check eligibility criteria and apply from direct link here. To apply, fill details in Jawahar Navodaya Vidyalaya Class 6 Admission application form, upload documents, and pay fee. Check date, link, how to apply, fees, documents required for application form of Jawahar Navodaya Vidyalaya Class 6 Admission 2023 here.

મહત્વપૂર્ણ લિંક 

નવોદય વિદ્યાલય ધોરણ 6 એડમીટ કાર્ડ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

 

NVS releases the Jawahar Navodaya Vidyalaya Class 6 Admission 2023 Application Form as per schedule. Students should check eligibility criteria before filling application form of Jawahar Navodaya Vidyalaya Class 6 Admission 2023. Jawahar Navodaya Vidyalaya Selection Test is the National level School Admission entrance exam for admission to Class 6 in Jawahar Navodaya Vidyalayas (JNVs).

Jawahar Navodaya Vidyalaya Class 6 Admission Application Form 2023 Last Date

Mark the start and last dates of Jawahar Navodaya Vidyalaya Class 6 Admission 2023 registration in your calendar. Do not wait for the last date to apply for Jawahar Navodaya Vidyalaya Selection Test. Also note that NVS may change the dates at its own discretion. Keep checking navodaya.gov.in for all updates.

Important Events of the Jawahar Navodaya Vidyalaya Class 6 Admission Application Form 2023 Dates
Jawahar Navodaya Vidyalaya Class 6 Admission Application Form 2023 Release Date 02 Jan 2023
Jawahar Navodaya Vidyalaya Class 6 Admission Application Form 2023 Last Date 31 Jan 2023

How to fill the Jawahar Navodaya Vidyalaya Class 6 Admission application form 2023?

Jawahar Navodaya Vidyalaya Class 6 Admission apply online link is available only between form release and last date. The simple steps to get the direct link to apply for Jawahar Navodaya Vidyalaya Class 6 Admission 2023 exam, and also fill and submit the application form are following.

Step-1: First of all go to official website navodaya.gov.in.

Step-2: Then, click the direct link for Jawahar Navodaya Vidyalaya Class 6 Admission 2023 registration.

Step-3: Now first you have to do the registration for Jawahar Navodaya Vidyalaya Class 6 Admission by entering basic details.

Step-4: Thereafter fill Jawahar Navodaya Vidyalaya Class 6 Admission application form with correct personal, educational, communication details.

Step-5: You must also upload documents required for the Jawahar Navodaya Vidyalaya Class 6 Admission application form 2023.

Step-6: In the end, pay application fees as prescribed by Navodaya Vidyalaya Samiti.

Guidelines for Jawahar Navodaya Vidyalaya Class 6 Admission Application Form 2023

Here are some important instructions

 

ફોર્મ ભરવાની તારીખ માં વધારો પરિપત્ર જોવા અહીં ક્લિક કરો 

મહત્વપૂર્ણ લિંક 

જવાહર નવોદય વિદ્યાલય ઓનલાઇન ફોર્મ માટે ઉપયોગી વિડીયો માટે અહીં ક્લિક કરો 

મહત્વપૂર્ણ લિંક 

જવાહર નવોદય વિદ્યાલય પ્રવેશ પરીક્ષા 2023 ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

જવાહર નવોદય વિદ્યાલય પ્રવેશ પરીક્ષા 2023 જાહેરાત વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો

જવાહર નવોદય વિદ્યાલય પ્રવેશ પરીક્ષા 2023 પ્રેસનોટ વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Navodaya Vidyalaya Class 6 Admission Program 2023 Matters All in one useful link for everyone information

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *