અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

State Examination Board (SEB) Declared Exam dates of PSE, SSE, and DRAWING Exam.

By | January 22, 2023

State Examination Board (SEB) Declared Exam dates of PSE, SSE, and DRAWING Exam.

 

PSE SSE 2022 Exam Notification

SEB PSE, SSE Scholarship Exams 2022

State Education Board (SEB), Gandhinagar has published notification for Primary Scholarship Exam (For Standard VI), Secondary Scholarship Exam (For Standard VIIII)  2022, Check below for more details.

Gujarat seb scholarship exam 2022, Gujarat SEB PSE – SSE Scholarship Exam Notification 2022 Gujarat SEB PSE – SSE Scholarship

Gujarat Secondary Education Board is going to declare the PSE, SSE Scholarship Exam Admit Card shortly. Candidates can download and check the below link

media.

PSE SSE પરીક્ષા પરીણામ જાહેર

PSE SSE પરીક્ષા 2023 પરીણામ જોવા અહિ ક્લિક કરવું

 
PSE-SSE EXAM HALL TICKET NOTIFICATION 
 
અગત્યની લીંક

મહત્વપૂર્ણ લિંક

PSE પેપર 2022-23 ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

મહત્વપૂર્ણ લિંક

PSE પેપર 2021-22 ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

PSE પેપર 2020-21 ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

PSE પેપર 2019 ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

PSE પેપર 2018 ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

PSE પેપર 2016 ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

PSE પેપર 2015 ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

PSE પેપર 2014 ભાગ-1 ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

PSE પેપર 2014 ભાગ-2 ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

 
અગત્યની લીંક

PSE પરીક્ષાના છેલ્લા 5 વર્ષના પેપર સોલ્યુશન વીડિયો સ્વરૂપે અહીં મુકેલ છે. દરેક વીડિયોમાં ગણતરી સાથે ખૂબ સુંદર સમજ આપેલ છે. તમારી શાળાના દરેક બાળક સુધી આ વીડિયો પહોંચાડજો જેથી PSE ની પરીક્ષામાં સફળ થઈ શકે. આભાર. PSE છેલ્લા 5 વર્ષના પેપર સોલ્યુશન નીચેની લિંકમાં આપવામાં આવેલ છે.
All Board Result 2022, 10th & 12th Board Result , All India Results ,Fast Result

 

 

 
This app is one stop solution for all Kind of Result in India.
 
App provide you Board Result of 10th & 12th Class.
 
App also provide Previous Year Paper of all Major Boards.
 
Must Download app for all Students.
 
Fastest & Easy Way to Check your result.
 
We publish Result at the same time.
 
App also provides you State Boards Books and Study Material FREE of cost.
 
App also provides you Compartment Exam Result and Time Table.
 
This app also contains Open Schooling Result and Time Table.

 

 

 
Fast Result app also send you Notification about exam Result updates.
 
Get All IndiaResults in this app in fastest way
 
 
Features:-
 
★ 10th Result of All Indian Boards
★ 12th Result of All Indian Boards
★ 11th, 8th & 5th Result
★ 10th & 12th Sample Paper/Model Paper
★ 10th & 12th Solved Previous Year Paper
★ Open Schooling Result and Time Table
★ Compartment Exam Result and Time Table
★ State Boards Books and Study Material
★ Share your result in PDF format by just clicking on PDF icon
★ Share your result as Image
★ Get Notification of Your Result
★ Fastest Result Response
★ Zoom in , Zoom Out features
 
10th Board Result 2022: All board which conducted 10th class exam as following
 
– CBSE 10th Result 2022
– Rajasthan Board 10th Result 2022
– UP Board 10th Result 2022
– MP Board 10th Result 2022
– BSEB 10th Result 2022
– Orissa 10th result 2022
– JKBOSE 10th Result 2022
– HPBOSE 10th Result 2022
– HBSE 10th Result 2022
– ICSE 10th Result 2022
– CGBSE 10th Result 2022
– PSEB 10th Result 2022
 
 
12th Board Results 2022: All board which conducted 12th class exam as following
 
– CBSE 12th result 2022
– MP Board 12th Result 2022
– UP Board 12th Result 2022
– Rajasthan Board 12th Result 2022
– Bihar Board 12th Result 2022
– WB Higher Secondary Result 2022
– Orissa 12th Result 2022
– JKBOSE 12th Result 2022
– HPBOSE 12th Result 2022
– HBSE 12th Result 2022
– ISC Board 12th Result 2022
– CGBSE 12th Result 2022
– PSEB 12th Result 2022
SSC Results 2022: All Board which conducted SSC Board Exams
 
– AP SSC Results 2022
– Goa Board SSC Result 2022
– GSEB SSC Result 2022
– JAC SSC Results 2022
– JKBOSE SSC Result 2022
 
SSLC Results 2022: All Board which conducted SSLC Board Exams
 
– Kerala SSLC Result 2022
– Karnataka SSLC Result 2022
– TN SSLC Result 2022
– Mizoram HSLC Result 2022
– Manipur HSLC Result 2022
– Tripura Madhyamik Result 2022
 
HSC/ Intermediate Result 2022: All Board which conducted HSC/Intermediate Board exam Result
 
– Kerala HSE Result 2022
– Karnataka PUC Result 2022
– TN HSC Result 2022
– Maharashtra HSC Result 2022
– AP Intermediate Results 2022
– WB Higher Secondary Result 2022
– Orissa CHSE Result 2022
– Goa Board HSSC Results 2022
– GSEB HSSC Result 2022
– JAC Inter Result 2022
– Manipur HSE Result 2022
– Mizoram HSSLC Result 2022
– Tripura HSE Result 2022
– Nagaland Board HSC Result 2022
 
 
Disclaimer:
 
The App is not an official app of any Government/ Private entity. In the app information presented does not imply any affiliation to or endorsement by any entity. The material is only education purpose.
 
The app is use of services provided by Government/Private entity for public use. The links to websites provided are only for convenience of the user.

 

 

 
For result checking we used official website of state board only for public use.

 

 

 
If any issue with information kindly mail us on: [email protected]
Prathmik Shishyavruti PSE And Madhyamik Shishyavruti Parixa SSE Notification Online Apply 
Exam:
Online Apply start date :: 28/12/2021
Last Date for Online Apply: 13/01/2022 Qualification for PSE Exam 2021 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *