અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

Service Book Entry Sticker for Teachers.

By | January 22, 2023

Service Book Entry Sticker for Teachers.

સર્વિસ બુકમાં નોંધ પાડવા માટે વિવિધ પ્રકારના સ્ટીકર

✅ *સર્વિસ બુકમાં વિવિધ પ્રકારની નોંધ પાડવા માટે રેડીમેડ સ્ટીકર*

👉 નિયમિત પગારની નોંધ

👉 હિન્દી પરીક્ષા મુક્તિની નોંધ

👉 સીસીસી પાસ કર્યાની નોંધ

👉 સામાન્ય વારસદાર નિયુક્તિ

👉 વિદ્યાસહાયક ફિક્સ પગારની સેવાઓ માન્ય રાખવા બાબત

👉 નવી જૂથ વીમા યોજના 1/1/2003

👉 પિતૃત્વ રજા

👉 CPF/GPF નંબરની નોંધ

👉 સિવિલ સર્જન પ્રમાણપત્ર નોંધ

👉 વિદ્યાસહાયક નિમણુક

👉 બદલી છૂટા અને હાજર નોંધ

👉 અપંગ એલાઉન્સ/વાહન ભથ્થું

👉 કપાત રજા/પ્રસૂતિ રજા

👉 અન્ય તમામ સ્ટીકર

અગત્યની લીંક

Pdf ડાઉન લોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો.

Match 3 candies to blast sugar – Master the sweetest puzzle game to level up!

Master the legendary match 3 puzzle game from King! With over a trillion matching levels played, Candy Crush Saga is one of the most popular match 3 puzzle games of all time.

Match, pop, and blast candies in this tasty puzzle adventure to progress to the next level and get a sugar blast! Master match 3 puzzles with quick thinking and smart matching moves to be rewarded with sugar bonuses and tasty candy combos.

Plan your moves by matching 3 or more candies in a row and blast your way through the extra sticky puzzles using lollipop hammers! Blast jam and chocolate to collect sweet candy juice across thousands of puzzle levels, guaranteed to have you craving more!

Plan your moves by matching 3 or more candies in a row and blast your way through the extra sticky puzzles using lollipop hammers! Blast jam and chocolate to collect sweet candy juice across thousands of puzzle levels, guaranteed to have you craving more!

BECOME THE MASTER OF THE CANDY KINGDOM

Win thousands of matching puzzles: with new puzzles added every 2 weeks, your sugar fix is never far away!

WIN CANDYLICIOUS REWARDS

Spin the Daily Booster Wheel to receive lollipop hammers and other tasty rewards! Master time-limited match 3 challenges to earn boosters and clear the jelly!

VARIETY OF SUGAR-COATED PUZZLE CHALLENGES

Sweet ways to play! Play match 3 game modes and more including Target Score, Clear the Jelly, and Collect the Ingredients.

Level up playing match 3 puzzles that range from easy to hard, accessible online or offline.

BLAST CANDIES WITH FRIENDS

Match and pop candies to get to the top of the leaderboard! Compare scores with friends and find out who’s the match 3 master!

Enjoy the sweetest match 3 puzzle game around!

If you want to master and blast even more puzzles, you may also enjoy Candy Crush Soda Saga, Farm Heroes Saga, and Pet Rescue Saga.

Candy Crush Saga is free to play but optional in-game items require payment. You can turn off the payment feature by disabling in-app purchases in your device’s settings.

By downloading Candy Crush Saga you agree to our terms of service which can be found at https://king.com/termsAndConditions

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *