અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

To read the letter regarding the selection of schools for the 3-day educational tour and one-day science city tour 2022-23 programs of class 6 to 8 students of government primary schools.

By | January 20, 2023

To read the letter regarding the selection of schools for the 3-day educational tour and one-day science city tour 2022-23 programs of class 6 to 8 students of government primary schools.

 

સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓના ધોરણ 6 થી 8 વિદ્યાર્થીઓનો 3 દિવસીય શૈક્ષણિક પ્રવાસ તથા એક દિવસીય સાયન્સસીટી પ્રવાસ 2022-23ના કાર્યક્રમો માટે શાળાઓની પસંદગી કરી નામ મોકલવા બાબત લેટર વાંચવા માટે

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સાયન્સ સિટી મુલાકાત શાળા યાદી અને સૂચનો વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓના ધોરણ 6 થી 8 વિદ્યાર્થીઓનો 3 દિવસીય શૈક્ષણિક પ્રવાસ તથા એક દિવસીય સાયન્સસીટી પ્રવાસ 2022-23ના કાર્યક્રમો માટે શાળાઓની પસંદગી કરી નામ મોકલવા બાબત લેટર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

To read the letter regarding the selection of schools for the 3-day educational tour and one-day science city tour 2022-23 programs of class 6 to 8 students of government primary schools. 

 : Selection of schools and sending names for three-day educational tour and one-day science city tour 2022-23 of students of standard six to eight of government primary schools in remote areas under distance education program. Reference: Honorable, Pursuant to the note received from the Director, Jayabharat to inform that a three-day educational tour and a one-day science city tour for the students of classes 6-7 and 8 of government primary schools in remote areas will soon be organized under the distance education program for the year 2022-23. is under consideration, accordingly it is requested to select 2-2 remote government primary schools from all the talukas and send their names by 03/09/2022. The information of the district after 03 / 09 / 2022 will not be taken into consideration which should be noted. 1. Only students of class six to eight are to be included in the tour. So don’t choose a school with only 1st to 5th standard. 2. The school which has not participated in this program before is to be selected. 3. Schools of a single taluka are not to be selected. Keeping in mind the entire district, two schools per taluka have to be selected. Fifty students of a school are to be benefited, so keep in mind that the selected school has more than fifty students. Small schools can be selected if they are in a nearby village or two schools located in the same village can come together. 4. To take care that the number of male and female students is balanced. 5. Two teachers of that school have to join with the incoming schools. Including at least one teacher. 6. Incoming schools should regularly offer distance learning programmes. 7. To select those schools also to benefit the backward children of urban areas 8. Regarding the visit to Prerna Kendra Vadnagar the names of the schools are not to be selected. 9. Three day educational tour and one day science city tour have to be selected. 10. The list has to be sent as per the format given below. Also state the name and contact number of the professor who is handling the distance education program at diet level. ( 1 ) Name of the school coming for the three day educational tour Rank School Name Taluka Name District Name Name of the Principal ( 2 ) Name of the school coming for the one day Science City tour Rank School Name Taluka Name District Name Name of the Principal The list has to be sent as per the format given below. Also state the name and contact number of the professor who is handling the distance education program at diet level. ( 1 ) Name of the school coming for the three day educational tour Rank School Name Taluka Name District Name Name of the Principal ( 2 ) Name of the school coming for the one day Science City tour Rank School Name Taluka Name District Name Name of the Principal The list has to be sent as per the format given below. Also state the name and contact number of the professor who is handling the distance education program at diet level. ( 1 ) Name of the school coming for the three day educational tour Rank School Name Taluka Name District Name Name of the Principal ( 2 ) Name of the school coming for the one day Science City tour Rank School Name Taluka Name District Name Name of the Principal 

To read the letter regarding the selection of schools for the 3-day educational tour and one-day science city tour 2022-23 programs of class 6 to 8 students of government primary schools. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *