અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

PSE Exam Hall Ticket 2023

By | January 20, 2023

PSE Exam Hall Ticket 2023 (New): State Examination Board is going to conduct the Primary Secondary Education Scholarship Examination at Gujarat. Recently it has released the notification for publication of PSE Exam Hall Ticket 2023/ SEB PSE Exam Hall Ticket 2023. There are many numbers of candidates were applied and also waiting for PSE Exam Hall Ticket / SEB PSE hall Ticket 2023. Aps per the exam notice, PSE / SSE Examination will be held on 22.01.2023. Applicants who want to download PSE Exam Hall ticket Download 2022 kindly get it @ www.sebexam.org. Keep visit our page regularly to get further updates about www.sebexam.org Hall Ticket Download 2022

પ્રાથમિક -માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા-૨૦૨૨-૨૩ ફાઇનલ આન્સર કી

 

Candidates who have applied for this examination and eagerly waiting to write an examination kindly get your SEB hall ticket from official website. State Examination Board will select the aspirants on the basis of Primary Secondary Education Scholarship Examination. Gujarat PSE Exam date, time & venue details are clearly given in the PSE Admit Card 2023. Applicants who have applied for this PSE Exam those candidates download your admit card by using your login credentials (i.e.) Application number & Date of Birth. More details of www.sebexam.org hall ticket, www.sebexam.org pse exam hall ticket, www.sebexam.org pse admit card 2023, result, syllabus, answer key and etc. will be available in official website.

How to Download Gujarat PSE Exam Hall Ticket Download 2023

  • Go to official website of www.sebexam.org
  • Find the SEB Exam admit card link, click on the link.
  • Then enter your Application No & DOB
  • After that click login button your hall ticket will display on the screen.
  • You may download the call letter and bring it for write the exam.

You may visit official website to get more details about www.sebexam.org admit card. Here you can get information of SEB PSE hall ticket/ SEB SSE Hall Ticket details, how to download SSE Exam Admit Card/ SSE Exam Hall Ticket and direct link. Keep check DAILY RECRUITMENT regularly to get latest updates.

મહત્વપૂર્ણ લિંક 

 

પ્રાથમિક -માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા-૨૦૨૨-૨૩ ફાઇનલ આન્સર કી

પ્રાથમિક -માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા-૨૦૨૨-૨૩ પ્રોવિઝનલ આન્સર કી ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

OMR કેવી રીતે જોવો વિડિયો

PSE* લેખિત પરીક્ષા ની તૈયારી કરતાં ઉમેદવારો માટે ખાસ ઉપયોગી મટેરીયલ…100 % પ્રશ્નો પૂછાવાની શક્યતા…

(1) મજાની ઇન્દ્રિયો
https://quizzory.in/id/60e19ab51da2132dc7f63d98
(2) સાપ અને મદારી
https://quizzory.in/id/61498129e1ec6c58a7613c90
(3) સ્વાદથી પાચન સુધી
https://quizzory.in/id/61498ce1cb121f57f5404c00
(4) કેરીઓ બારેમાસ
https://quizzory.in/id/6149932c14ed6c58a1ce8daf
(5) બીજ, બીજ, બીજ
https://quizzory.in/id/61499705084e2f5834577196
(6) જળ એ જ જીવન
https://quizzory.in/id/615429fe823f955758b671c3
(7) પાણી સાથેના પ્રયોગો
https://quizzory.in/id/61543662823f955758b68387
(8) મચ્છર : રોગો અને સારવાર
https://quizzory.in/id/6154260c084e2f583462ac4b
(9) ચઢીએ ઊંચા ચઢાણ !
https://quizzory.in/id/615680e851487c0c949446f9
(10) દીવાલોની કહાણી
https://quizzory.in/id/6156ce03eca36f0cb89be1f1

 

 

PSE EXAM HALL TICKET/ DOWNLOAD 2022 DOWNLOAD HERE>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *