અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

F. L. N. N. A. S. Survey implementation matter 

By | January 17, 2023

F. L. N. N. A. S. Survey implementation matter 

એફ.એલ.એન.એન.એ.એસ. સર્વે અમલીકરણ બાબત

મહત્વપૂર્ણ લિંક

વાંચન લેખન માટે 30 દિવસના આયોજન ની PDF ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

મહત્વપૂર્ણ લિંક

એફ.એલ.એન.એન.એ.એસ. સર્વે અમલીકરણ બાબત લેટર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો

 

 F. L. N. N. A. S. Regarding the implementation of the survey, Shriman, Jayabharat, etc., to state that the NCERT FLN in class 3 from 23rd to 25th March 2022 simultaneously across the country by New Delhi. NAS The survey is going to be conducted out of which FLNNAS will be conducted in Gujarat on 23rd and 24th March 2022. A survey will be conducted. We are sending you herewith the list of the sampled schools of the state for this survey. Among these schools, you will try your best to ensure the attendance of the students of class 3 during the date 23rd and 24th March 2022 in the schools under your control. It is expected that you will get sufficient support in this national level survey.  

Different surveys are conducted by the education department in the primary schools to check the knowledge of the children, to check the progress of the children, by the government through the education department and other agencies. If there is someone around you who is working as a teacher in a school, then convey it to all the teachers and such projectors are placed in the whatsapp group, then all of them should study all the teachers, if there is an upcoming exam, fixed salary jobs in the school, direct full salary jobs. For teachers available, five years of experience and preparation and passing accordingly, you can directly get a teaching job in primary school with full salary. All these exams require reading circulars for all such preparation.If you want to pass the head teacher exam i.e. S exam then for all my friends you should study different circulars of education department if you can get good marks from them then take a projector in which the circulars made by education department are compiled and placed. We request you to join it. We are working hard to distribute the survey letter which will be conducted by the education department and distribute it to all friends.We are working hard to distribute the survey letter that will be conducted by the education department to all friends by coordinating the circular and sharing the information, if you have personal information, please share it in as many whatsapp groups as you have.We are working hard to distribute the survey letter that will be conducted by the education department to all friends by coordinating the circular and sharing the information, if you have personal information, please share it in as many whatsapp groups as you have. 

F. L. N. N. A. S. Survey implementation matter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *