અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

All Importanat Documents For School Of Excellence

By | January 10, 2023

All Importanat Documents For School Of Excellence

Document List For School Of Excellence

  • Baseline Assessement
  • SDP ( School Development Plan, Shala Vikas Yojna )
  • Disaster Management File ( Aapti ane Vyavasthapan File )
  • Check List For SOE
  • Monthly Attendance file
  • PAT DATA Analysis File for 1 to 5
  • PAT DATA Analysis File for 6 to 8
  • FLN and PAT File for Principal

Mission Schools of Excellence | School Excellence Programme Gujarat

Mission Schools of Excellence has been designed to create a strong foundation through a realigned and consolidated school network in the K-12 segment. Mission Schools of Excellence Gujarat Roadmap prepared by Department of Primary & Secondary Education, Government of Gujarat. All schools under the School Excellence Programme will follow a hub-and-spoke model that will support ‘spoke’ schools in improving their quality. Read full details about Schools of Excellence Gandhinagar and Schools Excellence Programme Gujarat from this article.

School Excellence Programme Gujarat or Mission Schools of Excellence is an endeavor to provide world class School Education across all districts, blocks and clusters of the State by transforming schools into:

Mission Schools of Excellence | School Excellence Programme Gujarat

Residential Schools of Excellence: Setting up total of 350 Residential Schools for Grades 6-12 @ minimum of 1 in every taluka. This will be achieved through upgradation of existing schools.

 

 

Emerging Schools of Excellence – Transforming existing 6,000 Primary Government Schools @ minimum of 1 in every cluster. Priority will be given to schools having >300 Students.

 

 

Aspirational Schools of Excellence – Transforming existing 9000 Primary Government Schools with >150 Students and 5000 Secondary & Higher Secondary Government and Grant-in-Aid Schools.

 

Read full details about Schools Excellence Programme Gujarat.
Residential Schools Of Excellence

350 Schools

Minimum of 1 in every Block

Grades 6-12 with Boys & Girls Hostel Facility

 

350 Schools for Grades 6-12 with Hostel facilities for Boys and Girls.
Every school will have 300 Students’ capacity.Meritorious Students will be enrolled based on the entrance test.Minimum 50% seats will be reserved for Girls.

1,00,000+ Meritorious Students will be benefitted across the state, spread across all 250 talukas.

👉 Gunotsav 2.0 એક્શન પ્લાન PDF ડાઉનલોડ કરો

👉 એક્શન પ્લાન Word ડાઉનલોડ કરો

ગુણોત્સવ 2.0 માટે જરૂરી તમામ ફાઈલ એક જ જગ્યાએ

👉 શાળાનું બેઝલાઈન એસેસમેન્ટ ભૌતિક

👉 શાળાનું બેઝલાઈન એસેસમેન્ટ શૈક્ષણિક

👉 શાળા વિકાસ યોજના ( SDP )

👉 શાળા આપતિ વ્યવસ્થાપન ફાઈલ

👉 ગુણોત્સવ માટે સ્કુલ ઇન્સ્પેક્ટર આવે ત્યારે શુ શુ તૈયાર રાખવું . SOE ચેક લીસ્ટ

👉 બાળકોની માસિક હાજરીની ટકાવારી કાઢવા માટેનું પત્રક

👉 એકમ કસોટી એનાલીસીસ ફાઈલ ધોરણ 3 થી ૫

👉 એકમ કસોટી એનાલીસીસ ફાઈલ ધોરણ ૬ થી ૮

👉 FLN /PAT ડેટા માટે આચાર્ય માટેની ફાઈલ

👉 FLN માટે અગત્યનું મહેસાણા ડાયટનું મોડ્યુલ

👉 FLN માટે બાળકો માટેની વર્કશીટ દાહોદનું મોડ્યુલ

👉 FLN પત્રક એક્સેલ ફાઈલમાં

Development PlanState of the art-civilInfrastructure

English Language Lab

Sporting Equipment

Resource Room for Children with Special Needs

Environmental Lab

Playground & Garden

Smart Classrooms

Library

STEM Labs

Computer Labs

Science Labs

Effective Teaching & Learning

Specialized Subject Teachers

Teachers for Sports, Drawing, Music

Distinctive instructional approach

Customised training programmes by School Leadership Institute and GCERT

Pedagogical Insights and Remedial Support by Science of Learning Institute

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *