અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

STD-6 TO 8 NEW NCERT SCIENCE ACTIVITY LIST- USEFUL FOR ALL SCHOOL AND TEACHER.

By | January 9, 2023

STD-6 TO 8 NEW NCERT SCIENCE ACTIVITY LIST- USEFUL FOR ALL SCHOOL AND TEACHER.

 

Lord Shiva is the god of gods because he has consumed work.  Most deities are subject to work but Lord Shiva is subject to Rama.  Lust is not worship in their life.  Shiva is complete work, satisfied work.

  Work is not only lust but also desire, but Shankar ji destroyed all kinds of work, desires.  Shivaji has no greed, just the greed of seeing Rama, the greed of listening to the story of Rama and the greed of chanting the name of Rama.

Lord Shiva is not extroverted but introverted.  Only an introverted seeker has the ability to be calm, happy-minded, altruistic, respect-free, forgiving and fulfill the Shiva resolutions of Lok Mangal.

  Be calm but if your peace sponsors iniquity then anger becomes more important than peace there.  This is the secret of Lord Shiva’s Rudra form.  While the anger inflicted on someone out of malice is unfavorable and harmful, the anger inflicted in the interest of someone is also beneficial and beneficial for oneself.

It is not important to be angry but it is important why you are angry.  Anger done to save public interest, public welfare and religion from guilt is also beneficial. This is the message of Lord Shiva’s Raudra form.

Lord Shiva is the form of welfare, therefore his Rudra form is also the cause of welfare.  Being strong and enduring injustice and iniquity is like promoting injustice.  Anger done for the sake of public welfare, public interest and religion is also a way for a living being to become Shiva.

Also survey this ……..

Seventhly survey why you don’t get HRA as per pay commission.

Survey why the pension stopped.

Survey when DA and who didn’t get it.

Survey how students can get enough textbooks on the first day of the session.

Survey how schools get the required grants on time.

Survey how students can get a unit test writing book on time.

If the number of teachers in a row has not yet benefited, survey the reasons for the delay.

Survey how 300-400- to 1000-1200 students will be sitting in the school ….

Survey how many students will have lunch in one hour recess ….

Survey how many students will be using the washroom in a fifteen minute recess …

Standard: 3 to 5 subject teachers will be checking the papers of 150 students of their subject unit test … survey it.

Standard: 6th to 8th Science and Mathematics subject teachers will be checking the papers of 150 students of their subject unit test … survey it.

In the seventh, according to the pay commission, take a survey of why you do not get medical.

Survey when DA and who didn’t get it.

If the number of teachers in a row has not yet benefited, survey the reasons for the delay.

Survey whether the teachers of Nagarpalika / Mahanagarpalika have not got the first higher pay scale for the last twenty years.

STD-6 TO 8 NEW NCERT SCIENCE ACTIVITY LIST- USEFUL FOR ALL SCHOOL AND TEACHER.

વર્ષ દરમિયાન કરવાની ધોરણ 6 થી 8 વિજ્ઞાનના પ્રયોગો અને પ્રવૃત્તિઓની સંપૂર્ણ યાદી 

 

IMPORTANT LINKS

ધોરણ 6 ના પ્રયોગોની યાદી:- Click here 

ધોરણ 6 ના પ્રવૃતિઓની યાદી:- Click here 

ધોરણ 7 ના પ્રયોગોની યાદી:-Click here 

ધોરણ 7 ના પ્રવૃતિઓની યાદી:-Click here 

ધોરણ 8 ના પ્રયોગોની યાદી:- Click here 

ધોરણ 8 ના પ્રવૃતિઓની યાદી:-Click here 

વાર્ષિક પરીક્ષા વિજ્ઞાન માટે ઉપયોગી મટીરિયલ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *