અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

How to teach kids to run G – SHALA app… 

By | January 3, 2023

 

How to teach kids to run G – SHALA app…

G – SHALA એપ્લિકેશન બાળકોને કેવી રીતે ચલાવતા શીખવશો…?

ઓફલાઈન 

મહત્વપૂર્ણ લિંક

કોમ્પ્યુટર માટે ઓફ્લાઈન G SHALA ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

મહત્વપૂર્ણ લિંક

 

G SHALA કોમ્પ્યુટર કે લેપટોપમાં ઓફ્લાઇન INSTALL કરવા માટેના સ્ટેપ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

ઓનલાઇન 

મહત્વપૂર્ણ લિંક

G – SHALA એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ અથવા અપડેટ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

તમામ સ્ટેપ સરળતાથી જોવા નો વિડીયો નિહાળવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

 

 

After filling the information, instead of clicking on Sign Up, click on ➡️ at the bottom right side of the keyboard

1. Fill the child’s required data for registration through G School Application / No link.

2. If you are registering through a link then open it in your browser then use only and only *google chrome* otherwise captcha will not show you.

3. After filling the complete information, when you enter the captcha, remember to give next instead of signup.

* After filling the information, click on ➡️ (next) in the lower right side of the keyboard without clicking on sign up*

 

After opening the keyboard, pressing the ↩️ (back) button on the right side will submit 

‘G-Shala’ app launched for home learning for students of class 1 to 12 Ahmedabad, Thursday | The government launched G-Shala application for online education started by the government for digitization in home learning education for the students of class 1 to 12. The new building of the command and control center was launched today by the chief minister. Content will be available on this occasion. Inauguration of new Center of Control-Command Center: Students will get e-content on Gujarat Students’ Holistic Educational Learning Application Brunning in Government and Granted Schools, with Visual Power Ccube Tool | could, The performance of teachers who cannot publish results will be analyzed and students’ attendance and students’ attendance online in real-time with state-level teacher and educational decision-making always present. The government in the thrashing government only to monitor the evaluation in the openings Attendance will be known. In addition to this, Gujarat has a good command and by starting a command and control room in Gandhinagar for education, the government has kept control in taking important decisions for home learning. The government has started control rooms and the building has been inaugurated today. State has been started. Including classes 1 to 12, app launch for home learning, e-content and learning for 5400 primary, secondary and students and new digital experiments in higher secondary schools, 3 lakh management systems are prepared but the students who have more than smart teachers and one crore. Structure of students other than poor children who do not have a phone or TV in classes 1 to 12 with smartphones More than 5.6 lakh students will be able to study for G-Shalas without any alternative solid monitoring of education through new application of control center with different modules and also poor children will be able to study in free building with advanced technology. It is important that on time 

*Registration Process for Teachers under G – SHALA Application*

(1) First of all you download G-SHALA application from below link

(2) Then open the application and click on the button given below (Sign Up).

(3) Now select your role (Teacher).

(4)Then select your teacher code below (8 digit code as per SSA Teacher Portal / Attendance Portal)

(5) Now enter your mobile number (the OTP will come on the number entered).

(6)Now you have to set the password in the two boxes below (the same password has to be set in both the boxes)

(7) After that, click on the sign up given below, then a 4 digit OTP will be sent to the mobile number you have entered, which you have to enter.

(8)Now you will get a display menu with CONGRATULATIONS which means you have completed the registration.

(9) Now again you have to enter your mobile number and your password and your application will start

The G-Shla app makes it easy for teachers to create lesson plans, student self-assessment, homework and academic progress measurement.

Spread this useful message to all teachers.

How to teach kids to run G – SHALA app…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *