અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

Get math. Get Photomath.

By | January 3, 2023

Get math. Get Photomath.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

કચ્છ જિલ્લાના શાળા સમય બાબત 4-1-2023 લેટર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

મહત્વપૂર્ણ લિંક

કચ્છ જિલ્લાના શાળા સમય બાબત 31-3-2022  લેટર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓને ૧૦ / ૨૦ /૩૦ વર્ષે ઉચ્ચત્તર પગાર ધોરણ આપવા બાબત લેટેસ્ટ પરિપત્ર

પરિપત્ર ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

Get the math app that gets you! With over 300-million downloads, students and families around the world are using Photomath to check their homework, study for tests, and building their math confidence every month.

Basic solution steps and explanations are totally FREE, but if you’re ready for a brand new world of learning, Photomath Plus gives you access to:

EXPERT UNDERSTANDING
With access to a full library of explanations for selected textbooks, including word and geometry problems! Learn at your own pace with content that’s been approved by some of the world’s best math teachers.MULTIMEDIA LEARNING
With detailed AI animations and verbal explanations to help you visualize and understand math in a way that’s suited to your learning style.MATH INSIGHTS
Level up your learning by understanding “how” and “why” math problems are solved, or get reminders for forgotten terms and concepts with our embedded glossary.So whether you’re learning basic arithmetic, or tackling advanced geometry, we’ll get you there together. One step at a time.

KEY FEATURES
• Free step-by-step explanations
• Word problem instructions
• Interactive graphs
• Video learning
• Multiple solution methods
• Advanced scientific calculator

MATH TOPICS COVERED

NUMBERS & QUANTITY
– Operations with Real and Complex Numbers
– Comparing Real Numbers
– Identifying Numbers

FUNCTIONS
– Graphs of Functions (Linear, Quadratic, Exponential, etc)
– Properties of Functions (Domain, Asymptotes, etc).
ALGEBRA
– Simplifying, Factoring, and Evaluating Algebraic expressions
– Simplifying Algebraic fractions and Partial-fraction decomposition
– Solving equations and inequalities (Linear, Quadratic, Exponential, etc)
– Systems of equations
– Polynomial Division
– Binomial theorem, Factorials
– Combinations, Permutations, and Variations
– Matrices and Matrix equations
– Determinants
– Mathematical Induction

TRIGONOMETRY & ANGLES
– Converting angles between degrees and radians
– Converting angles between decimal and DMS form
– Period of trigonometric functions
– Verifying trigonometric identities

SEQUENCES
– Identifying sequences
– Series
– Recursive and Explicit form
– Tests for Convergence

CALCULUS
– Limits
– Derivatives
– Integrals
– Area below a curve
– Identifying Conics
– Rotations of Conics
– Parametrization of Curves
– Identifying quadratic surfaces
– Differential equations
– Tangent lines
– Converting between coordinates“An answer isn’t all you’ll get from this free app. Photomath also provides a step-by-step guide of how each problem is solved.” — Huffington Post“The step-by-step guide is beneficial to students that do not have access to a tutor and struggle with solving math problems.” — Forbes“A viral video about a new app looks like a dream come true for anyone who struggles with math.” — Time

Click Here Download App

• Payment will be charged to your Google Play account at the confirmation of purchase.
• A subscription automatically renews unless it’s canceled at least 24 hours before the end of the current billing period.
• Your account will be charged for renewal within 24 hours prior to the end of the current period.
• Manage or cancel your subscription in your account settings on Google Play after purchase.
• Offers and pricing are subject to change without notice.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *