અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

Navodaya Vidyalaya Class 6 Admission Program 2023

By | January 2, 2023

Navodaya Vidyalaya Class 6 Admission Program 2023

નવોદય વિદ્યાલય ધોરણ 6 પ્રવેશ કાર્યક્રમ 2023 બાબત ઓલ ઇન વન માહિતી માટે દરેકને ઉપયોગી લીંક

મહત્વપૂર્ણ લિંક 

જવાહર નવોદય વિદ્યાલય પ્રવેશ પરીક્ષા 2023 જાહેરાત વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો

જવાહર નવોદય વિદ્યાલય પ્રવેશ પરીક્ષા 2023 પ્રેસનોટ વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો

 

જવાહર નવોદય વિદ્યાલય પ્રવેશ પરીક્ષા 2023 ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

નવોદય વિદ્યાલય ધોરણ 6 પ્રવેશ કાર્યક્રમ 2023 બાબત ઓલ ઇન વન માહિતી માટે દરેકને ઉપયોગી લીંક

Navodaya Vidyalaya Class 6 Admission Program 2023 Matters All in one useful link for everyone information 

Form filling of Jawahar Navodaya Entrance Exam-2022 has started for the students of class 5.

How to fill the form

Complete Newbie’s Guide

Newbie Excel For

 Even through video

The child who passes the examination gets all the education expenses of the child from the central government

Last date for online form filling – 30/1/2

 Date of Examination – 29/04/20

 Document

Form with signature coined from scratch

Passport size photo of the student

Signature of student and parent on the form

aadhar card

 Share this information specially because this information is known by very few people, if a poor and gifted student can benefit from this, it will be a meritorious work, so other friends, teachers and parents, special thanks.

 Kalo.,To,,:23023.Jamka ?Send especially to parents.

Navodaya Vidyalaya Class 6 Admission Program 2023 Matters All in one useful link for everyone information 

Your or your relative’s child If studying in class 5, inform him that this year’s admission form filling has started

The last date for filling the form is 31/01/2023. For form filling information, where to look document, paper style, spaces and all other information 

Send and inform to all people and students can change someone’s life

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *