અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

out-of-school children survey performance letter

By | December 28, 2022

To read out-of-school children survey performance letter for the academic year 2022-23 

શાળા બહારના બાળકોનો શૈક્ષણિક વર્ષ 2022-23નાં સર્વેની કામગીરી બાબત લેટર વાંચવા માટે

મહત્વપૂર્ણ લિંક 

શાળા બહારના બાળકોના સર્વે માટે You Tube લિંક માટે અહીં ક્લિક કરો

શાળા બહારના બાળકોનો સર્વે બાબત લેટર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો

મહત્વપૂર્ણ લિંક 

શાળા બહારના બાળકોનો શૈક્ષણિક વર્ષ 2022-23નાં સર્વેની કામગીરી બાબત લેટર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો

મહત્વપૂર્ણ લિંક 

શાળા બહારના બાળકોના સર્વેની કમીટીનો નમૂનો જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો

મહત્વપૂર્ણ લિંક

શાળા બહારનાં બાળકો સર્વે તાલિમ વિડિયો કોંફરનસ જોવા અહિ ક્લિક કરવું.

 

In the state of Gujarat, some children drop out of education to work with their parents in business or to take care of their younger brothers and sisters. The Gujarat Education Department has started an effort to make a list of children in a completely organized manner. All the children who will be children in the state are being run great for providing education and it is done by forming a committee in the primary schools. The website of DIAS which is run by the education department by Gujarat teachers, after the login of the school, all the children of the survey outside the school have to make an online entry, then such useful information is from the committee made by the principal of the primary school and done in itInformation generated by surveyed teachers Useful information reaches all people All parents know which children really want to fill or not and education department is constantly trying to provide education to all children who have a desire to study Aarti children survey list Efforts will be made and efforts will be made to bring to their schools those children who have dropped out of school, are not interested in learning or have any other reason due to which they are deprived of education.

out-of-school children survey performance letter

Information is going on like uploading online so if you want to get such useful information then you should join project 303 whatsapp group created for it and spread such useful information to maximum number of people near you if no child is out of school Or to all children who are persistently absent from schoolDo a good deed by conveying such information to us on the project whatsapp group, then you will try to convey it to as many people as possible. We are trying to put on entertainment and other Patels, we are also working to convey to the people what is different from the Gujarat Education Department, then such useful information is put in the project 3 whatsapp group, if you are not connected, please join today. There are many people near you who want to get academic and non-academic information, all of you can join the project 313 whatsapp group and advise others to join. That tooIf there is a child, efforts should be made to bring them to school and they should get more education, so that they can acquire knowledge of letters, read, count and write and never fall behind in education in their lives. A lot of efforts are being made by Mr. Sarkar to ensure that the online entry is done and the details are correct. Along with primary teachers, others are also helping to survey the out-of-school children. Many useful circulars and projects are being posted in the whatsapp group. If you watch the entire video, you will understand that the information related to the children outside the school has been posted. You will not have to ask anyone.Constant efforts are being made to ensure that education is never lacking and left behind in one’s life and for the online entry of out-of-school children and getting their details correct, great efforts are being made by Mr. Sarkar along with the primary teachers. Others are also helping to survey the out-of-school children. Many useful circulars and projects are being posted in the whatsapp group. At present, the information about the out-of-school children is posted here. You should watch the entire video to understand. You will not need to ask anyone. Bring useful information and friends to outside childrenConstant efforts are being made to ensure that education is never lacking and left behind in one’s life and for the online entry of out-of-school children and getting their details correct, great efforts are being made by Mr. Sarkar along with the primary teachers. Others are also helping to survey the out-of-school children. Many useful circulars and projects are being posted in the whatsapp group. At present, the information about the out-of-school children is posted here. You should watch the entire video to understand. You will not need to ask anyone. Bring useful information and friends to outside childrenBut they are helping to survey the out-of-school children, we are putting many useful circulars and projects in the whatsapp group. At present, the information of the out-of-school children is posted here. You should watch the entire video to understand. Convey useful information and friends to childrenBut they are helping to survey the out-of-school children, we are putting many useful circulars and projects in the whatsapp group. At present, the information of the out-of-school children is posted here. You should watch the entire video to understand. Convey useful information and friends to children 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *